دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: معصومه سادات حسینی، ۱۳۹۶

اثربخشی اموزش مهارت های زندگی برکیفیت زندگی و بهزیستی روانی سالمندان شهر اسفراین

هدف از پژوهش حاضر اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر کیفیت زندگی و بهزیستی روانی سالمندان شهر اسفراین بود. پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی پیش آموزن – پس آزمون با گروه کنترل می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه سالمندان مرکز روزانه سرای مهر شهرستان اسفراین می باشند. که تعداد 24 نفر بصورت در دسترس انتخاب شدند. که به صورت تصادفی به دو گروه 12 نفری آزمایش وگواه تقسیم می شوند. روش کار به این گونه خواهد بود که ابتدا پیش آزمون در مورد کل جامعه اجرا خواهد شد. سپس 12 جلسه دوساعته اموزش مهارتهای زندگی بر اساس اموزشهای کارگاهی به کار برده خواهد شد. و سپس پس آزمون اجرا خواهد شد.برای انجام پژوهش،ابتدا پرسشنامه های کیفیت زندگی و پرسشنامه های بهزیستی روانشناختی در اختیار همه شرکت کنندگان (گروه آزمایش و کنترل) قرارگرفت. سپس شرکت کنندگان در گروه آزمایش در کارگاههای آموزشی از طریق جزوه های آموزشی مهارت های زندگی در 12 جلسه 2 ساعته تحت آموزش و تمرین مهارت ها قرار گرفتند. داده های جمع اوری شده با استفاده از روش های آماری توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) آمار استنباطی، از جمله ازمونهای کوواریانس و رگرسیون برای فرضیه های تحقیق آزمون شد. نتایج نشان داد که اثربخشی آموزش مهارت¬های زندگی بر کیفیت زندگی و بهزیستی روانی سالمندان شهر اسفراین موثر است.

کلیدواژه‌ها: آموزش مهارت‌های زندگی، کیفیت زندگی، بهزیستی روانی

M.A. Thesis:

The effectiveness of life skills training on quality of life and well-being of the elderly in Esfarāyen

The purpose of this study was to assess the effectiveness of life skills training on the quality of life and psychological well-being of elderly people in Esfarain. The present study is a semi-experimental pre-post-post-test with a control group. Which is an independent variable of life skills training that is applied only in the experimental group. Results are presented to the rehabilitation group after providing life skills training. Data collection is done in two ways: library and field studies. The statistical population of the study includes all elderly people The daily center of the city is Esfarayn. A total of 30 people were selected. They are randomly divided into two groups of 15 test subjects and guys. The methodology will be such that a pre-test will be performed for the entire community at first. Then 12 lessons of life skills training will be used based on workshops. Then a post-test will be performed. For this research, firstly, quality of life questionnaires and general health questionnaires were provided to all participants (test and control group). Subsequently, participants in the experimental group at the workshops through educational pamphlets Life skills were taught and practiced in 12 sessions of 2 hours. Also, descriptive statistics will be used to analyze the information in proportion to the desirability of descriptive statistics techniques such as central indicators and dispersion. Then, using inferential statistics techniques, including prototypes Covariance and regression were tested for research hypotheses. Meanwhile, the normality of the data was examined by the Golmogrof Esmerinov test. The results showed that the effectiveness of life skills training on the quality of life and psychological well-being of elderly people in Esfarayen city is effective.

Keywords: Life skills training, quality of life, psychological well-being