دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: علی قره قاشلو، ۱۳۹۶

بررسی رابطه ی بین تعلق گروهی و خود شکوفایی با انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش اموزان دوره ی اول متوسطه شهرستان اسفراین در سال تحصیلی۹۶-۹۵

این تحقیق با هدف شناسایی بررسی رابطه بین تعلق گروهی و خودشکوفایی با انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان متوسطه اول شهرستان اسفراین در سال تحصیلی ??-1395 می باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی، توصیفی پیمایشی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانش آموزان دوره اول متوسطه شهرستان اسفراین به تعداد 3410 نفر تشکیل می دهند. حجم نمونه مطابق با جدول مورگان(1990)، 346 نفر برآورد گردید و به شیوه نمونه¬گیری تصادفی سهمیه¬ای (طبقه¬ای) انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده¬ها شامل سه پرسشنامه می باشد. پرسشنامه استاندارد خود شکوفایی آسال (2009)، انگیزه پیشرفت هارتر(1981) و تعلق گروهی بری، بتی و وات (2005)، که قبلاً روایی محتوایی آن مورد تایید متخصصین قرار گرفته بود و پایایی آن به کمک روش ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب برای پرسشنامه خود شکوفایی 73/0، انگیزه پیشرفت 68/0، تعلق گروهی 87/0 بدست آمد. داده های جمع آوری شده با استفاده از آزمون های آماری توصیفی و استنباطی برای بررسی روابط بین فرضیات تحقیق استفاده گردید. یافته های پژوهش حاکی از ارتباط معنادار بین تعلق گروهی و خودشکوفایی با انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان متوسطه اول شهرستان اسفراین را نشان می دهد که با مقدار ضریب تعیین برابر با 43/0و همبستگی برابر با 66/0 نشان می دهد که تعلق گروهی در حضور خودشکوفایی باعث بهبود انگیزه پیشرفت تحصیلی گردیده است. در نتیجه با افزایش تعلق گروهی و خود شکوفایی و ترویج ابعاد آن می توان به ارتقای انگیزه پیشرفت دانش آموزان دوره اول متوسطه شهرستان اسفراین کمک کرد.

کلیدواژه‌ها: واژگان کلیدی : انگیزه پیشرفت، تعلق گروهی، خودشکوفایی، دانش‌آموزان مقطع متوسطه

M.A. Thesis:

Analysing the relationship between group belonging and self-blooming with motivation of educational progress of the students of junio high school in Esfarayen in the academic year of 1396-95

this study is going to survey identity of relation between group dependency and self actualization progression motivation toward junior school student in the esfarayen county in acquisition year 1395-96.the present study to application aim, scaning description and it is type of cohesion too experiment statistic community form all of the junior school student in esfarayen county that their number is 3410 person . the sample in tensity according to morgan,s chart (1990) 346 estimated and they selected to contribution random sampling apporoach. The data collection tool include three auestion naire . the asal self actualization standard question naire (2009) , harter,s progression motivation (1981) and Berry,s group dependency, Betty and wat (2005) , that befor its content narrative via , pecialists had approved and its durable would obtain of course through kornbakh,s Alpha coefficientmet hod respectively for selfactualization questionnaire 73% , progression motivation 68% , group dependency 87% , collected date via in ferential and scription statistic for survey of relation between research theorys used. Experiment findings indicate meaning relationship between group dependency and selfactualization with acquisition progression motivation toward junior school student the esfarayen county that it indicate use specification coefficient amount equal 43% and cohesion equal 66% , that group dependency befor selfactualization made acauisition progression motivation improvement there with addition of group dependency and selfactualization and promotion its dimension can help to promote progression motivation of the junior school students in esfarayen county

Keywords: key words: progression motivation , group dependency selfactualization, junior school student