دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: اکرم حلاجی، ۱۳۹۶

مقایسه میزان حس مشارکت و مسئولیت پذیری دربین دانش اموزان مدارس خاص و عادی نیشابور

هدف پژوهش حاضر مقایسه میزان حس مشارکت و مسئولیت پذیری در بین دانش آموزان مدارس خاص و عادی شهر نیشابوراست که مدارس خاص آن دسته از مدارسی هستند که با برگزاری آزمون و دارا بودن معدل بالا و یا شرایط خاص به پذیرش دانش آموز اقدام می کنند و در مقابل آن مدارس عادی شرایط خاصی برای پذیرش یک دانش آموز ندارند و تنها براساس محدوده جغرافیایی ثبت نام می کنند. این تحقیق توصیفی ( غیر آزمایشی) است که با روش مقطعی (cross sectionanal ) کار انجام شده است. از میان جامعه آماری دانش آموزان شهرستان که 6700 نفر است براساس جدول مورگان یک نمونه 367 نفری از میان ده مدرسه ( پنج مدرسه عادی با آمار 184 و پنج مدرسه خاص با آمار 183 ) به شکل تصادفی و با روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شده است و با استفاده از دو پرسشنامه سهرابی و محمدی به جمع آوری اطلاعات پرداخته شده و نهایتا نتایج جمع آوری و داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. علیرغم اندکی تفاوت میان نتایج میزان مسئولیت پذیری و مشارکت در مدارس خاص و عادی نتیجه این بود که میزان مسئولیت پذیری و مشارکت در مدارس خاص و عادی شهرستان نیشابور متفاوت نیست و این میزان یکسان است. در انتهای فصل برای افزایش روحیه مسئولیت پذیری و مشارکت با بهره گیری از سایر نهادها و منابع انسانی و غیرانسانی جامعه و مدرسه پیشنهاداتی ارائه شد.

کلیدواژه‌ها: : مسئولیت پذیری، مشارکت، مدارس عادی، مدارس خاص

M.A. Thesis:

Check sense of participation and responsibility among students of special schools and mainstream schools Nishapur

The purpose of this study is to comparison the rate of the sense of participation and accountability among students of special schools and ordinary schools in Neyshabur.special schools are a group of schools that they take act for the acceptance of the student by an exam and contain great average or special conditions. On the contrary ، ordinary schools doesnt contain the special conditions for the acceptance of the student and they only register based on the geographical limit. This study is descriptive (non- test ) that it has been done by way of cross sectional. From the statistical population of the province students that it is 6700 people،based on the Morgan table، a sample of 367people from 10 schools ( 5 ordinary schools with 184 people and 5 special schools with 183 people ) has been selected randomly and by way of the cluster sampling and information has been delt by using 2 questionnarires ( sohrabi & mahammadi ) and finally،results has been gathered and data has been analysed. Notwithstanding alittle difference between the results of the rate of accountability and participation in ordinary and special schools، the result was that the rate of accountability and participation in ordinary and special schools in neyshabur wasn’t different and this rate was equal. At the end of the season،suggestions were produced for increasing the morale of accountability and participation by exploitation from other organs and human and non-human resources of society and school

Keywords: Accountability, Participation, Normal Schools, Special Schools