دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: یوسف زارعی، ۱۳۹۶

بررسی اثربخشی دوره های آموزش مجازی بر روی دانش ،نگرش ومهارت کارکنان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال ۱۳۹۶

تحقیق حاضر با هدف ارزیابی اثربخشی دوره های آموزش مجازی بر سطح دانش، نگرش و مهارت کارکنان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال 1396 انجام شده است. روش تحقیق توصیفی از نوع زمینه یابی می باشد و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته ایست که قبلا روایی و پایایی آن در تحقیق بهشتی (1382) تأیید شده است. روش نمونه گیری طبقه بندی متناسب با حجم می باشد و تعداد اعضای نمونه بر اساس جدول مورگان 364 نفر تعیین شده اند.نتایج تحلیل واریانس و آزمون T نشان داد میزان اثر بخشی دوره های مجازی بر سطح دانش، مهارت و نگرش کارکنان بخش معاونت درمان، بالاتر از بخش معاونت آموزشی و معاونت بهداشت می باشد. این امر می تواند ناشی از تفاوت نوع آموزش های ضمن خدمت به کارمندان بخش های مختلف دانشگاه علوم پزشکی سبزوار باشد. از سوی دیگر بین سطح تحصیلات، سابقه کار و سن افراد با میزان اثربخشی دوره های آموزش مجازی رابطه معنی داری دیده شد اما بین متغیر جنسیت و میزان اثر بخشی دوره های آموزش مجازی رابطه معنی داری دیده نشد. در نتیجه باید گفت استفاده از روش آموزش های مجازی به علت دسترسی آسان و کم هزینه بودن می تواند روش مناسبی برای آموزش ضمن خدمت کارکنان باشد.

کلیدواژه‌ها: آموزش ضمن خدمت، آموزش مجازی، اثر بخشی، دانش، نگرش، مهارت

M.A. Thesis:

The Effectiveness of Virtual Education Courses on Knowledge, Attitude and Skills of Employees of Sabzevar University of Medical Sciences in 1396

The present research was conducted to evaluate the effectiveness of virtual training courses on the level of knowledge, attitude and skill of the staff of Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran in 2017. This was a descriptive survey, and a researcher-made questionnaire was used to collect data, reliability and validity of which were confirmed in the research by Beheshti (2003). In total, 364 subjects were selected through proportional stratified sampling and according to Morgan table. Results of analysis of variance and T-test demonstrated the greater effectiveness of virtual training courses on the level of knowledge, skill and attitude of the staff of treatment deputy section, compared to the deputies of health and education. This might be due to differences in the type of in-service training of the personnel in various sections of Sabzevar University of Medical Sciences. On the other hand, a significant association was found between the effectiveness of virtual training courses and variables of level of education, work experience and age of the subjects. However, no significant relationship was observed between the effectiveness of virtual training courses and gender. In conclusion, application of virtual training courses is an appropriate in-service training method for the staff of an organization due to accessibility and low cost of the technique.

Keywords: In-service Training, Virtual Training, Effectiveness, Knowledge, Attitude, Skill