دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: یوسف زارعی، ۱۳۹۶

بررسی اثربخشی دوره های آموزش مجازی بر روی دانش ،نگرش ومهارت کارکنان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال ۱۳۹۶

چکیده: تحقیق حاضر با هدف ارزیابی اثربخشی دوره های آموزش مجازی بر سطح دانش، نگرش و مهارت کارکنان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال 1396 انجام شده است. روش تحقیق توصیفی از نوع زمینه یابی می باشد و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته ایست که قبلا روایی و پایایی آن در تحقیق بهشتی (1382) تأیید شده است. روش نمونه گیری طبقه بندی متناسب با حجم می باشد و تعداد اعضای نمونه بر اساس جدول مورگان 364 نفر تعیین شده اند.نتایج تحلیل واریانس و آزمون T نشان داد میزان اثر بخشی دوره های مجازی بر سطح دانش، مهارت و نگرش کارکنان بخش معاونت درمان، بالاتر از بخش معاونت آموزشی و معاونت بهداشت می باشد. این امر می تواند ناشی از تفاوت نوع آموزش های ضمن خدمت به کارمندان بخش های مختلف دانشگاه علوم پزشکی سبزوار باشد. از سوی دیگر بین سطح تحصیلات، سابقه کار و سن افراد با میزان اثربخشی دوره های آموزش مجازی رابطه معنی داری دیده شد اما بین متغیر جنسیت و میزان اثر بخشی دوره های آموزش مجازی رابطه معنی داری دیده نشد. در نتیجه باید گفت استفاده از روش آموزش های مجازی به علت دسترسی آسان و کم هزینه بودن می تواند روش مناسبی برای آموزش ضمن خدمت کارکنان باشد. کلمات کلیدی: آموزش ضمن خدمت، آموزش مجازی، اثر بخشی، دانش، نگرش، مهارت

کلیدواژه‌ها:

M.A. Thesis:

The Effectiveness of Virtual Education Courses on Knowledge, Attitude and Skills of Employees of Sabzevar University of Medical Sciences in 1396

The purpose of this study was to evaluate the effectiveness of virtual education courses on knowledge, attitude and skill of employees of Sabzevar University of Medical Sciences in 1396. Descriptive research method is a field survey and data collection tool is a researcher-made questionnaire whose validity and reliability have been confirmed in Paradise research (2003). The sampling method is proportional to volume and the number of sample members according to the Morgan table is 364. Results of analysis of variance and T test showed that the effectiveness of virtual courses on the level of knowledge, skill and attitude of staff in the department of treatment, Above is the Department of Education and the Department of Health. This could be due to the difference in the type of in-service training for employees of different departments of Sabzevar University of Medical Sciences. On the other hand, there was a significant relationship between the level of education, work experience and age with the effectiveness of virtual education courses, but there was no significant relationship between sex variable and the effectiveness of virtual education courses. As a result, the use of virtual training method due to easy access and low cost can be a suitable method for employee in-service training. Keywords: In-service training, Virtual education, Effectiveness, Knowledge, Attitude, Skill.

Keywords: