دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: احمد جعفری نسب، ۱۳۹۶

بررسی رابطه کارکردهای اجرایی شناختی و منبع کنترل با تعلل ورزی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیرآموزش مهارتهای ارتباطی با رویکرد دینی براخلاق حرفه‌ای و اهمال‌کاری شغلی کارکنان انجام شد. جامعه آماری این پژوهش را کارکنان اداری دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال 1395 تشکیل دادند. روش پژوهش نیمه تجربی از نوع پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل نابرابر بود .به همین منظور تعداد 80 نفر از کارکنان که در سال 1395 مشغول به کار بودند با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده مطابق با جدول کرجسی ومورگان انتخاب شدند و در دو گروه آزمایش و کنترل(هر گروه 40 نفر) قرار گرفتند. گروه آزمایش به مدت 6هفته طی 6 جلسه 90 دقیقه ای تحت آموزش مهارتهای ارتباطی با رویکرد دینی فیاض و کریمی(2010) قرار گرفتند و گروه کنترل این آموزش را دریافت نکردند. برای گردآوری دادها از دو نوع پرسش نامه، پرسشنامه اخلاق حرفه‌ای کادوزیرو پرسشنامه اهمال‌کاری بدیع استفاده گردید و داده ها با استفاده از روش آمار توصیفی (میانگین، انحراف استاندارد و درصد)و آمار استنباطی شامل آزمون آماری تحلیل کوواریانس و با کمک نرم افزار22spss ، تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که آموزش مهارتهای ارتباطی با رویکرد دینی بر نمره اخلاق حرفه‌ای و اهمال‌کاری شغلی موثر تاثیر مثبت ومعنا داری داشته است (05/0 p<). بر اساس یافته‌ها، اجرای برنامه آموزش مهارتهای ارتباطی با رویکرد دینی می‌تواند درافزایش اخلاق حرفه‌ای و کاهش اهمال‌کاری کارکنان موثر باشد. کلمات کلیدی:اخلاق حرفه‌ای، اهمال‌کاری شغلی، مهارتهای ارتباطی با رویکرد دینی

کلیدواژه‌ها: کلمات کلیدی:اخلاق حرفه‌ای، اهمال‌کاری شغلی، مهارتهای ارتباطی با رویکرد دینی

M.A. Thesis:

Investigating the Relationship between Procrastination٫ brain executive Function and locus of control in Students of Sabzevar University of Medical Sciences

This study aims to examine the effect of teaching communicative skills with religious approach on professional ethics and vocational procrastination. Statistical population of this study is made up of administrative personnel of Sabzevar Medical Sciences University in 2016. Method of study was quasi-empirical and pretest-posttest with unequal control group. For doing this, number of 80 persons of personnel who were working in 2016 have been selected by simple random sampling method according to Krejcie and Morgan table and are assigned two groups of experiment and control (each group 40 persons). Experiment group received communication skills with religious approach during 6 weeks of six 90-minute sessions and control groups received no training. Two types of questionnaire are used for gathering data, Kadozir vocational ethics and Badee’ procrastination questionnaire, , in for data descriptive statistic approach and covariance analysis statistic tests and analysis SPSS 22 software are used. Results have shown that communicative skills with religious approach have influence on score of professional ethics and vocational procrastination and the difference between two groups was significant regarding professional ethics and vocational procrastination (P<0.05). Based on findings, implementing communicative skills training with religious approach can have bearing on enhancement of professional ethics and reduction of employees’ procrastination. Keywords: communicative skills with religious approach, professional ethics, job procrastination

Keywords: Keywords: communicative skills with religious approach, professional ethics, job procrastination