دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: مهشیدسادات حسینی افضل، ۱۳۹۶

بررسی قصه گویی برمیزان و نوع تعاملات فراگیران خردسال زبان انگلیسی و معلمان انها:مطالعه موردی فراگیران خردسال آموزشگاه پژواک

راههای زیادی وجود دارد که از آن طریق می توان زبان انگلیسی را به فراگیران خردسال آموزش داد. در این میان ادعا می شود که قصه گویی یکی از بهترین انتخاب هایی است که می تواند برای پیشرفت مهارت درک و صحبت کردن زبان آموزان استفاده شود (هریس، 2003). در تحقیق حاضر، قصه گویی با توجه به تاثیری که ممکن است روی الگوهای تعاملی معلم- فراگیر داشته باشد از طریق بالابردن کارگروهی در میان زبان آموزان ایرانی بررسی شده است. برای رسیدن به این هدف، محقق از این روش در یک کلاس یکپارچه و دست نخورده ای شامل ده نفر در یک موسسه آموزش زبان استفاده نمود. از وسایل جانبی گوناگون نیز برای تشویق زبان آموزان همچون داستانهای صوتی و تصویری، داستان های مصور، فلش کارت و شعر، استفاده شد. چهار جلسه از کلاس پس از توافقات مبنی بر مشاهده کلاس به صورت کامل ضبط شد. دو گروه از الگوهای تعاملی روی انواع بازخوردهای معلم-محور و فراگیر-محور از طریق نرم افزار مکس کیو دی ای پس از انجام تحلیل محتوایی متن های گفتگوی فراگیران و معلم و فراگیران با یکدیگر کد بندی شدند. یافته ها نشان داد که در میان بازخوردهای معلم محور شامل درخواست توضیح ، بررسی درک و فهم ، بررسی تایید ، جستجوی بازخورد دانش آموز روی داستان، خود اصلاحی و معلم اصلاحی، "بررسی درک" بیشترین بازخوردی بود که مشاهده شد. بازخوردهای دیگری که روی الگوهای مکالمه ای فراگیر-محور پیدا شد شامل مواردی همچون اصلاح توسط همسالان، استفاده از زبان اول، واکنش به سوال معلم، اشتیاق دانش آموزان در مورد داستان، جستجوی اطلاعات در مورد درس، همدردی دانش آموزان با شخصیت های داستان، اجتماعی شدن با معلم، جستجو در مورد جنبه های گرامری، جستجوی توضیح در مورد ترسیم داستان، جستجوی معنای لغات ناشناخته، درخواست توضیح، صمیم شدن دانش آموزان با معلم، اشتیاق برای قصه گویی، نگرانی های دانش آموزان، نارضایتی دانش آموزان، تمجید دانش آموزان از داستان، پیش بینی دانش آموزان و ارتباط برقرار کردن با روش معلم بودند. در میان بازخوردهای فراگیر- محور مشخص شد که تمجید دانش آموزان از داستان و جستجوی معنای لغات ناشناخته بیشترین تکرار را داشتند که نشان از تاکید بر جنبه های معنایی در مقابل فرم در محتوی و مضامین داستان ها را داشتند. همچنین مضامین آموزشی دیگری نیز در نوع داستانهایی که در این تحقیق استفاده شد، وجود داشت که از آن طریق در بعضی از ژانر(گونه )های خاص، به عنوان نمونه همکاری فراگیران خردسال بیشتر جلوه می کرد که محقق را بر آن داشت تا درباره تاثیر خصوصیات دیگر زبان آموزان همچون جنسیت و سن آنها بیشتر تامل کند. این یک تحقیق دارای ماهیت و رویکرد کیفی بود که در سایه دیدگاههای تعاملی اخیر با تمرکز بر زبان اموزان خردسال در محیط آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی انجام شد.

کلیدواژه‌ها: کلمات کلیدی: قصه گویی ، باز خورد، زبان آموزان خردسال، الگوهای تعاملی

M.A. Thesis:

exploring story telling on teacher student interactional pattern:the case of EFL young learner in Pezhvak institute

There are many ways in order to teach English to students. Among them storytelling is claimed to be one of best choices that can improve comprehension and speaking skills (Harries, 2003). In this study, storytelling was surveyed with regard to the impact that it might have on student-teacher interactional patterns through enhancing group work among learners. For this aim, the researcher used this strategy in an intact class with ten students as in a case study in a language institute in Sabzevar. Through providing supplementary materials for engaging learners such as audio and video stories, pictorial stories, flash cards and songs, four sessions of the class were transcribed after a full observational protocol. Two groups of Interactional patterns on student-led and teacher-led feedback types were codified via MAXQDA software after conducting thorough content analyses over student-teacher and student-student interactions. Findings revealed that among teacher-led interaction feedbacks involving clarification request, comprehension check, confirmation check, seeking students’ feedback on the story, self-repetition and recast, comprehension check was the most frequent feedback type detected. Additional feedbacks that were found within the conversational pattern were students-led which consisted of peer correction, first language uses, response to teacher's question, students' enthusiasm for the story, seeking the info. on the lesson practicum, students' sympathy with the story characters, socialization with the teacher, seeking the grammatical aspects, clarification seeking of the story plot, seeking the meaning of unfamiliar words, clarification requests, students’ socialization with the teacher, initiation for storytelling, students’ concerns, students’ complaints, students’ appraise of the story, students’ predictions and socialization with the teachers’ method. Among the student-led feedback types, students’ appraise of the stories and seeking the meaning of unfamiliar words denoted that through focus on meaning, they might have most probably been much engaged in the meaning of the stories. Also, diverse other educational implications were involved in the type of the stories used in this research, which indicated that in some specific story genres, some students were more probably more involved, which might otherwise be indicative of various students’ characteristics such as their gender. This research with a qualitative taint to it had still other implications, which have been finally discussed in the light of recent interactional approaches regarding young learners within EFL contexts.

Keywords: Keywords: Story telling; Feedback; Young learners; Interactional patterns.