دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: معصومه سادات حسینی، ۱۳۹۶

بررسی جنبه های تربیتی و تاثیر آن برکودکان درآثار مهدی آذریزدی

ادبیّات کودک و نوجوان به آثاری اطلاق می‌شود که هم از نظر درون مایه و ساختار و هم از نظر زبان و شیوه‌ی بیان، با نیازها، علاقه‌مندی‌ها و توانایی‌های درک و خواندن کودکان و نوجوانان متناسب باشد. کودکان ثروت و سرمایه‌ی یک ملت هستند. توجه به آن‌ها و ارج نهادن به جایگاهشان، سبب قوت قلب و اعتماد به نفس آن‌ها می‌شود. ادبیات کودک، وسیله و هنری برای آماده کردن کودکان و نوجوانان می‌باشد و این ادبیات می‌تواند در آینده‌ی نزدیک در شخصیت کودک و جامعه تأثیر به سزایی بگذارد. کودکان نسبت به آن چه می‌خوانند واکنش نشان می‌دهند. واکنش‌های کودکان نسبت به ادبیات از پیدایش و پیشرفت عوامل متفاوتی تأثیر می‌پذیرد و رشد و پرورش زبانی، شناختی، اجتماعی و اخلاقی در کودکان بر شیوه‌ی برداشت آن‌ها از یک داستان تأثیر می‌گذارد. اسطوره‌ها ، داستان‌های مذهبی و قصّه‌ها، نیروی تخیل کودک را تغذیه و تقویت می‌کنند . این گونه داستان‌ها به مهم‌ترین پرسش‌های کودک پاسخ می‌دهند و عامل مؤثر و مهمی در تربیت اجتماعی آن‌ها هستند. مهدی آذریزدی یکی از نویسندگانی است که در حوزه‌ی ادبیات کودک و نوجوان به خوبی درخشیده است و مجموعه‌ی آثارش به لحاظ بهره جستن از متون کهن و امهّات کتب فارسی، قابل تحلیل و بررسی می‌باشد. مهدی آذر یزدی از نویسندگان قصّه و داستان کودکان دارای آثاری است که تأثیرگذاری زیادی بر شخصیت کودکان داشته است. این پایان نامه سعی دارد تا جنبه¬های تربیتی آثار مهدی یزدی را بر کودکان مورد بررسی قرار دهد.

کلیدواژه‌ها: قصّه، جنبه های تربیتی، مهدی آذر یزدی، کودکان

M.A. Thesis:

Mehdi Azar Yazdi aspects of education and its impact on children works

Child and adolescent literature refers to works that are appropriate both in terms of structure and structure, and in terms of language and manner of expression, to suit the needs, interests and abilities of children and adolescents to understand and read.Children react to what they read. Children's reactions to literature influence the emergence and development of different factors, and the linguistic, cognitive, social and moral development of children in their way of understanding their effects from a story. Lays.Myths, religious stories and stories feed and strengthen the imagination of the child. Such stories answer the most important questions of the child and are an important and important factor in their social upbringing.Mehdi Azarzadi is one of the writers who have been well-versed in the field of child and adolescent literature and whose collection of works is analyzed in terms of using ancient texts and texts of Persian books. Mehdi Azar Yazdi, the writer of the story and story of children, has works that have had a great influence on the personality of the children. This thesis attempts to study the educational aspects of the works of Mahdi Yazdi on children.

Keywords: Stories, Educational Aspects, Mehdi Azar Yazdi, Children