دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: زهرا نوده، ۱۳۹۶

رابطه بین مثبت اندیشی و معنویت گرایی با افسردگی در دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار

هدف پژوهش حاضر تبیین رابطه بین مثبت اندیشی و معنویت گرایی با افسردگی در دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار و همچنین تعیین توان پیش بینی مثبت اندیشی و معنویت گرایی در میزان افسردگی دانشجویان است. این پژوهش توصیفی، از حیث روش از نوع همبستگی و از حیث هدف، کاربردی است. 205 نفر از دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار به صورت طبقه ای نسبی به عنوان نمونه انتخاب شدند و به پرسشنامه افسردگی بک، پرسشنامه مثبت اندیشی اینگرام و ویسنیکی و پرسشنامه معنویت هال و ادواردز پاسخ دادند. تجزیه و تحلیل داده¬ها توسط آزمون¬های پیرسون و رگرسیون چند متغره انجام گرفت. یافته¬ها نشان داد که متغیرهای مثبت¬اندیشی و معنویت¬گرایی می¬توانند افسردگی دانشجویان را به طور همزمان پیش¬بینی کنند و نیز بین مثبت اندیشی و معنویت گرایی با افسردگی همبستگی منفی و معنادار وجود دارد. با توجه به این یافته¬ها می¬توان گفت رابطه بین مثبت اندیشی و معنویت گرایی با افسردگی که جنبه مهمی از سلامت روان می¬باشد، معکوس است. از این یافته¬ها می¬توان در حیطه طراحی برای ارتقای سلامت روان در محیط¬های دانشجویی بهره برد.

کلیدواژه‌ها: مثبت اندیشی، معنویت گرایی، افسردگی، دانشجویان دختر، دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار

M.A. Thesis:

The relationship between positive thinking and spirituality with depression in female students of Islamic Azad University of Sabzevar

The purpose of this study was to explain the relationship between positive thinking and spirituality with depression in female students of Islamic Azad University of Sabzevar and also to determine the ability of predictive positivism and spirituality in students' depression. This descriptive study is applied as a method of correlation and purpose. 205 female students of Sabzevar Islamic Azad University were randomly selected as the sample and responded to Beck Depression Inventory, Ingram and Visnicky Questionnaire and Hall and Edwards Spirituality Questionnaire. Data analysis was performed by Pearson test and multiple regression analysis. The findings showed that positive and intellectual variables can predict students' depression simultaneously, and there is a negative and significant correlation between positive thinking and spirituality with depression. According to these findings, it can be concluded that the relationship between positive thinking and spirituality with depression is an important aspect of mental health. These findings can be used in the design field for promoting mental health in student environments.

Keywords: positive thinking, spirituality, depression, female students, Islamic Azad University of Sabzevar