دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: حسن پهلوان، ۱۳۹۶

شرایط و موانع اجرای احکام حقوقی و اجرای اسناد لازم الاجرا

مهم‌ترین هدفی که از تنطیم هرسندی و اقامه هر دعوایی در نهادهای ذی‌ربط دنبال می شود اجرای سند و احکام صادره در نتیجه اقامه دعوی می باشد. اجرای احکام در دعاوی مدنی و اداری و یا وصول متعهدبه در اجرای اسناد لازم الاجرا، با رعایت شرایط و تشریفات مندرج در قانون اجرای احکام مدنی و سایر قوانین مربوط صورت می گیرد. این قوانین شرایط متعددی را برای اجرای احکام و اسناد وضع کرده است که بدون رعایت و حصول آن ها امکان اجرا از نظر قانونی وجود ندارد. از طرفی اجرای احکام و اسناد همواره با موانعی روبرو می گردد که مانع روند عادی عملیات اجرایی می‌گردند و یا حتی اجرای یک حکم یا سند غیر ممکن می گردد. در این پایان نامه با تکیه بر روش توصیفی تحلیلی سعی بر شناسایی شرایط و موانع اجرای احکام مدنی و اسناد لازم الاجرا هستیم. شرایط تعیین شده برای اجرای اسناد و احکام در برخی موارد بسیار سخت گیرانه است و با توجه به موانع موجود روند اجرا، پروسه ای بسیار طولانی و زمان‌بر می شود تا جایی که با وجود برخی موانع و شرایط، دسترسی به موضوع حکم و سند گاه افراد را از پیگیری حق خود از طریق قانونی دلسرد می کند.

کلیدواژه‌ها: واژگان کلیدی: احکام حقوقی، احکام مدنی،اسناد لازم الاجرا

M.A. Thesis:

Conditions and obstacles to the implementation and enforcement of legal provisions in force documents

The most important goal that follows the settlement of the matter and the prosecution of any dispute in the relevant institutions is the execution of the document and the sentences issued as a result of the claim. Enforcement of judgments in civil and administrative cases or the taking of commitments in the execution of the legally binding instruments is carried out in compliance with the conditions and procedures set forth in the Civil Criminal Code and other relevant laws. These laws have laid down several conditions for the enforcement of sentences and documents that, without observance and enforcement, can not be legally enforceable. On the other hand, the execution of sentences and documents is always subject to barriers that impede the normal operation of the operation, or even impossible to enforce a warrant or document. In this thesis, we are trying to identify the conditions and barriers to the implementation of civil sentences and enforceable instruments on the basis of an analytical descriptive method. The conditions for executing documents and sentences are very rigorous in some cases, and given the existing barriers, the process of implementation is a very long and time-consuming process, where, despite some barriers and conditions, access to the subject matter of the judgment and the individuals It discourages pursuing its right through law.

Keywords: Key words: legal judgments, civil sentences, enforceable instruments