دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: فاطمه غفوری نژاد، ۱۳۹۶

بررسی آموزه های تربیتی و اخلاقی در مثنوی معنوی

آموزه ‏های اخلاقی و تربیتی دیربازی است که در گستره‌ی شعر فارسی راه‏یافته و این مهم بیش‌تر در ادبیات شعری کهن یا کلاسیک نمود دارد، چنان‏چه می‏توان به آثار شخصیت‏های بزرگ ادبیات شعری زبان فارسی، همچون: سعدی، حافظ، عطار، سنایی و مولانا و ... اشاره نمود که این بزرگ‏مردان با استفاده از ابزار آهنگین و گوارای شعری، توانسته‏اند آموزه‏های بسیاری را از حکمت و فلسفه و عرفان برای جامعه به ارمغان آورند تا جامعه بهتر و بیشتر پذیرای این یافته‏ها باشد. این پایان نامه، با عنوان «بررسی آموزه‌های اخلاقی و تربیتی مثنوی معنوی» در یک مقدمه و چهار فصل تنظیم شده است. فصل اول شامل کلیات تحقیق می‌باشد. که به تعاریف و مفاهیم پرداخته شده است و در فصل دوم به شرح حال و آثار و افکار مولوی پرداخته شده است. در فصل سوم جهان بینی مولوی مورد بحث و بررسی واقع شده است. در فصل چهارم به اخلاق در مثنوی و به بیان آموزه‌های اخلاقی و تربیتی که شامل فضایل و رذایل اخلاقی می‌باشد، اشاره دارد و ابیاتی چند در باب هر موضوع به عنوان شاهد مثال آورده شده است. و در آخر نیز نتیجه گیری و منابع ذکر شده است. باشد که بیان نکات تربیتی به عنوان یک راه ارتباطی با منبع وحی، راهنمای ما در فهم مطالب مربوط به انسان باشد، چرا که این شاعر با اقتباس از قرآن کریم و فهم آیات وحی به خلق اثر پرداخته تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

کلیدواژه‌ها: آموزه‌ی تربیتی- اخلاقی، مثنوی معنوی

M.A. Thesis:

Check the teachings of spiritual and moral education

The long-term moral and educational teachings that have come about in Persian poetry and this is more important in the literature of ancient or classical poetry, such as the works of the great personalities of Persian poetry literature such as Sa'di, Hafiz, Attar, Sana'i, and Maulana ... noted that these great men, using the poetry and poetry instruments, have been able to bring many teachings from wisdom, philosophy and mysticism to society, to make society better and More receptive to these findings. This thesis, titled "Review of the moral teachings of Masnavi, is set in a prelude and four chapters." The first chapter contains general research. Which is devoted to definitions and concepts, and in the second chapter, the history and works of Mowlavi are discussed. In the third chapter of the Rumi Worldview has been discussed. Chapter 4 refers to ethics in Mathnavi, in the form of moral and educational teachings that include moral virtues and vices, and a few examples of each topic are given as examples. Finally, conclusions and resources are also mentioned. It should be noted that expressing educational points as a way of communicating with the source of revelation is our guide in understanding human material, since this poet adopts the Holy Qur'an and understands the verses of revelation to create an effect what to accept and what to consider.

Keywords: Education- moral teaching, mathnavi Maanavi