دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: راضیه محمدی، ۱۳۹۶

رابطه باورهای دینی و شاد کامی با رضایت از تصویر بدن دختران دبیرستانی

.هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین باورهای دینی و شادکامی با تصویر تن دختران دوره دوم شهرستان جوین در سال تحصیلی 96-95 می باشد. این مطالعه از نوع توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر شهرستان جوین به تعداد 1030 نفر می باشد که 278 نفر بر اساس جدول مورگان به روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه های استاندارد باورهای دینی گلاک و استارک، شادکامی آکسفورد و تصویر تن فیشر جمع آوری گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss ویراست 16 و روش همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین باورهای دینی، شادکامی و مولفه های آن ها با تصویر تن دختران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین ، باورهای دینی، شادکامی و مولفه های آن ها توانستند 6/13درصد واریانس تصویر تن را پیش بینی کردند.

کلیدواژه‌ها: باورهای دینی ، شادکامی ، تصویر تن

M.A. Thesis:

Relationship between religious beliefs and wellbeing٫ with the consent of the girl in high school

The purpose of this study was to investigate the relationship between religious beliefs and happiness with the body image of girls of the second grade in Jovien in academic year 2016-2017. This study is a descriptive-correlational study. The statistical population of this study included all female students of Jovien, 1030 people, from which 278 were selected based on Morgan table using multistage sampling. The data were collected using standard questionnaires of religious beliefs of Glock and Stark, Oxford Happiness, and Fisher's body Image. Data analysis was done using SPSS version 16, Pearson correlation and multivariate regression. The results of this study showed that there is a positive and significant relationship between religious beliefs, happiness and their components with the body image of girls. Also, religious beliefs, happiness and their components predicted 13.6% of the body image variance.

Keywords: religious belife, happiness, body imge