دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: فاطمه داورزنی، ۱۳۹۶

استنبداد ستیزی در داستان های بلند محمود دولت آبادی

این پایان نامه نگاهی دارد به زندگی محمود دولت آبادی و هفت اثر از داستان های بلند او با نام های «هجرت سلیمان» ، «سفر» ، «باباسبحان» ، «گاواره بان» ، «باشبیرو» ، «عقیل عقیل» ، «از خم چمبر» و برآنیم تا روحیه ی استبدادستیزی را که در این داستانهای بلند جلوه یافته است مورد بحث و بررسی قرار دهیم و تاریخ ادبیات ما سرشار است از داستان های بلند و روایاتی که افتخارات یا ننگ های حکمرانان عدالت پیشه یا ستمکار ایران زمین را به تصویر کلام درآوردند. و رمان ها ، داستان های بلند محمود دولت آبادی از این خصیصه برخوردارند . این پایان نامه در یک دیباچه و هشت فصل تدوین گردیده است که مقدمه شامل بیان مسئله ، اهمیّت و ضرورت تحقیق ، پیشینه ی تحقیق ، اهداف تحقیق ، پرسش های تحقیق ، روش تحقیق می باشد . و فصل های دوم تا هشتم به ترتیب ضمن معرفی داستان های بلند و موضوع آن ها ، جلوه های استبدادستیزی را در هر داستان بلند مورد بررسی قرار داده است .

کلیدواژه‌ها: استبدادستیزی ، داستان بلند ، هجرت سلیمان ، سفر ، باباسبحان ، گاواره بان ، باشبیرو ، عقیل عقیل ، ا

M.A. Thesis:

Astnbdad long conflict in the story of Mahmoud Dowlat Abadi٫

The Present thesis deals with the life of Mahmod DoulatAbadi (borh 1319 . Sabzevar) Persian literature is full of stories about the honor of disgrace of the rulers of Iran . Contemporary Persian Long stories also have this characteristic . especially . "Aghil Aghill " , "Baba Sobhan" , " Az Kham Chambar" , " Ba Shoubeiro " , " Gavare Ban " , " Safar" , " Hegrat e Souleiman " . T he present thesis has an int roduction includes , problem statement , importance and necessity of research , review of literature , research objectives , research question , research methods and Ather chater includes different manifestation of anti - authoritatian in this Lone Stories of Mahmoud DolatAbadi

Keywords: Anti – authoritarian attitude . Long stories , "Aghil Aghill " , "Baba Sobhan" , " Az Kham Chambar"