دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: فاطمه داورزنی، ۱۳۹۶

استنبداد ستیزی در داستان های بلند محمود دولت آبادی

تاریخ ادبیّات ما سرشار از داستان‌های بلند و روایاتی است که افتخارات یاننگ‌های حکمرانان عدالت‌پیشه یا ستم‌کار ایران‌زمین را به تصویر کلام درآورده‌اند. رمان‌ها وداستان‌های بلند محمود دولت‌آبادی نیز از این خصیصه برخوردارند.در این پایان‌نامه به هفت اثر از داستان‌های بلند او با نام‌های هجرت سلیمان،سفر، آوسنه‌یباباسبحان،گاواره‌بان،با شبیرو،عقیل عقیلواز خم چنبربه طور مفصّل پرداخته‌ایم وروحیّه‌ی استبدادستیزی را که در این داستان‌های بلند جلوه یافته است،مورد بحث و بررسی قرار داده‌ایم و انواع استبداد و دیکتاتوری ناشی از نظامی‌گری، فئودالیسم، ارباب رعیّتی، سلطنتی و ملوک‌الطوایفی و استبدادستیزی در ارتباط با آن‌ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. پایان‌نامه‌ی حاضر در یک مقدّمه و هشت فصل تدوین گردیده است که فصل نخست به کلیّات و مبانی نظری تحقیق و فصل‌های دوم تا هشتم ضمن معرّفیداستان‌های بلند و موضوع آن‌ها، جلوه‌های استبدادستیزی را در هر داستان بلند مورد بررسی قرار داده است.

کلیدواژه‌ها: استبدادستیزی ، داستان بلند ، هجرت سلیمان ، سفر ، باباسبحان ، گاواره بان ، باشبیرو ، عقیل عقیل ، ا

M.A. Thesis:

Astnbdad long conflict in the story of Mahmoud Dowlat Abadi٫

The Present thesis deals with the life of MahmodDoulatAbadi.Persian literature is full of stories about the honor of disgrace of the rulers of Iran. Contemporary Persian Long stories also have this characteristic. Especially. "AghilAghill", "Baba Sobhan", "Az Kham Chambar", "Ba Shoubeiro", "Gavare Ban", "Safar", "Hegrat e Souleiman". The present thesis has an introduction includes, problem statement, importance and necessity of research, review of literature, research objectives, research question, research methodsand Atherchater includes different manifestation of anti-authoritatianin this Lone Stories of Mahmoud Dolatabadi

Keywords: Anti – authoritarian attitude . Long stories , "Aghil Aghill " , "Baba Sobhan" , " Az Kham Chambar"