دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: کیوان شجاعی، ۱۳۹۶

بررسی اثرات نوع محیط کشت و غلظت تنظیم کننده های رشد بر شاخه دهی و ریشه زایی گل محمدی رقم کاشان ۲

گل محمدی (Rosa damascena Mill) یکی از گیاهان دارویی مهم و اقتصادی در ایران و جهان می باشد. اهمیت این گیاه در تولید اسانس و گلاب از گلبرگ های آن می باشد که در صنایع آرایشی بهداشتی و دارویی کاربرد فراوانی دارد، همچنین از گلاب گل محمدی در صنایع غذایی استفاده می شود. هدف از این پژوهش بررسی اثر سطوح مختلف از تنظیم کننده های رشدی (BAP و NAA و IBA) در 2 نوع محیط کشت (MS وWPM ) بر تکثیر درون شیشه ای گل محمدی بود. ریزنمونه های گل محمدی به منظور استقرار و تکثیر نو شاخه بر روی محیط های MS و WPM در ترکیب با غلظت های مختلف تنظیم کتتده های رشد BAP و NAA کشت گردیدند. نتایج حاصله نشان داد که بیشترین درصد باززایی شاخساره، تعداد شاخساره در ریزنمونه و میانگین طول شاخساره به ترتیب در غلظت 2 میلی گرم در لیتر BAP بدون هورمون NAA، 2 میلی گرم در لیتر BAP به همراه 5/0 میلی گرم در لیتر NAA در محیط WPM و 5/1 میلی گرم در لیتر BAP به همراه 5/0 میلی گرم در لیتر NAA در محیط WPM مشاهده گردید. در بررسی ریشه زایی نیز اثر تنظیم کننده رشد IBA در 4 سطح در 2 محیط MS و WPM مورد آزمایش قرار گرفت که نتایج نشان داد بهترین عملکرد در محیط MS حاوی 2 میلی گرم در لیتر IBA اتفاق افتاد.

کلیدواژه‌ها: گل محمدی، ریزازدیادی، کشت درون شیشه ای، سیتوکنین، اکسین، باززایی

M.A. Thesis:

Investigation effects of culture media and growth regulators concentration on proliferation and rooting of Rosa damascena mill cv "kashan ۲"

Rosa damascena Mill is one of the most important and economical medicinal plants in Iran and the world. The importance of this plant In the production of essential oils and rose water from its petals, it is widely used in the cosmetics and sanitary industry. Rosa damascena Mill is used in food industry. The purpose of this study was to investigate the effects of different levels of growth regulators (BAP, NAA and IBA) in 0 media of medium (MS and WPM) was based on propagation of the glass in the flower Rosa. Flowering juice samples for the establishment and propagation of new branches on MS and WPM environments in combination with concentrations Various adjustment of BAP and NAA growth cultures was cultivated. The results showed that the highest percentage of regeneration of shoots, The number of shoots in the specimen and the mean shoot length were in the concentration of 0 mg / L BAP without hormone NAA 0, Mg / L BAP 2 mg / L with 5 NAA in WPM medium 1 mg / L and 5 BAP 2 mg / plus 5 Grams per liter of NAA was observed in the WPM environment. In the rooting study, the effects of IBA growth regulator on 4 levels in 0 MS and WPM environments were tested, and the results Showed the best performance in MS medium containing 0 mg I-1 IBA.

Keywords: Rosa damascena, In vitro culture, Cytokinin, Auxin, Regeneration