دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: رویا صفایی حصاری، ۱۳۹۶

جایگاه حقوقی بارنامه در قراردادهای حمل و نقل تجاری بین المللی

بارنامه از جمله اسناد تجاری است که در حمل‌و‌نقل بین المللی به کار رفته و اهمیت روزافزونی یافته است و مانند سایر اسناد تجاری از جمله چک، برات، سفته و قبض انبار دارای خصوصیاتی می‌باشد. با توجه به اهمیتی که بارنامه در توسعه تجارت بین‌الملل دارد، چگونگی صدور و مندرجات و محتویات آن با توجه به قانون حمل و نقل ایران و کنوانسیون‌های مختلف بین‌المللی و تأثیری که در میزان تعهدات بعدی طرفین دارد، حائز اهمیت است. از آن جمله می‌توان به تعداد نسخ بارنامه و به‌ویژه اشکال مختلف آن یعنی بارنامه‌های در وجه شخص معین، به‌حواله‌کرد شخص معین و در وجه حامل اشاره کرد. در خصوص مندرجات بارنامه نیز، برخی از شروط و عبارات صریحاً ذکر می‌شود و برخی دیگر به شکل ضمنی. با توجه به بررسی های انجام شده در حمل و نقل بین المللی، می توان به سه نوع بارنامه دریایی، هوایی و جاده ای اشاره کرد که هر یک از این بارنامه ها شرایط ، ویژگی ها و حقوق مربوط به خود را دارد که با توجه به قانون تجارت و کنوانسیون های مربوط به حمل و نقل بین الملل بدان اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها: بارنامه، حمل و نقل، سند، حقوق.

M.A. Thesis:

commercial transport bill of lading legal status in international contracts

The waybill is one of the commercial documents used in international Transport, it has become more and more important, and it has properties like other commercial documents such as check, bill of exchange, promissory notes and Warehouse Receipts. Considering the importance of the waybill in the development of international trade, It is of great importance how a waybill be issued and its content in accordance with the Iranian Transportation Law and various international conventions and the effect on the level of future commitments of the parties. Considering the importance of the waybill in the development of international trade, It is of great importance how a waybill be issued and its content in accordance with the Iranian Transportation Law and various international conventions and the effect on the level of future commitments of the parties. These include the number of copies of the waybill, and in particular, its various forms, namely, order waybill, waybill to the order of particular person, waybill to bearer. Regarding the contents of the waybill, some terms and conditions are explicitly mentioned, and others are implicitly mentioned. According to the studies carried out in international transportation, you can mention three types of maritime, air and road waybill .Each of these bills has its own terms, features and laws, which referred in the Commercial Code and the International Transport Conventions.

Keywords: , document, waybill, Transport