دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: سعیده رمضانیان، ۱۳۹۶

بررسی تطبیقی طبقات ارث و صاحبان فرض در فقه امامیه و اهل سنت

باتوجه به اینکه آیات مربوط به ارث فقط سهم الارث بعضی از طبقات وارثین را معین نموده و هیچ آیه و یا حتی روایتی با صراحت موجبات و ترتیب طبقات وارثین را تبیین ننموده است و فقه تشیع و اهل سنت، وارثین را از جهت اولویت در ارث بردن به طبقات و درجات مختلف تقسیم نموده است . این سوال مطرح است که اساساً بر اساس چه مبنایی این طبقه بندیها صورت گرفته است؟ در پاسخ به سوال فوق باید بیان داشت، امامیه در مبحث مستندات موجبات و مراتب ارث، به اجماع، و اهل سنت به قیاس استناد نموده- اند و عمده مستندات امامیه در مراتب وارثین، آیات و روایات مرتبط با این مبحث است که اهل سنّت روایات وارده از ائمّه معصومین علیهم السّلام را مصدر تشریع احکام نمی دانند و در مقابل هم، فقهای شیعه بخشی از روایات موجود در مصادر روایی اهل سنّت را به دلیل ضعف سند یا تعارض با روایات معتبر شیعه نمی پذیرند، می توان این نتیجه را گرفت که اختلاف در مصادر تشریع احکام یکی از مهم ترین دلایل اختلاف در مراتب وارثین است . و اینکه برداشتهای مختلف از مضامین آیات مربوط به ارث دلیل دیگر این اختلاف می باشد .

کلیدواژه‌ها: مستندات، موجبات، مراتب، ارث، فقه، مذاهب

M.A. Thesis:

a comparative study classes٫inheritance and belongs to the shiite and sunni jurisprudence

Considering that the inheritance verses only determined the portion of the inheritance of some classes of heirs, and no verse or even narrative explicitly explained the order of the heirs of heirs, and the Shi'ism and Sunni jurisprudence inherited the heirs in order to prioritize inheritance It is divided into classes and degrees. So the question is what is the basis of these classifications? In response to the above question, it should be noted that Imamiyah cites analogy in the context of the documentation of the causes and levels of inheritance, consensus, and Sunni. Most of the documents of the Imamiyah are in the heights of the heirs, verses and narratives related to this issue which is from the Sunnah of the narrations Imam Ali (as) is not condemned by the laws of the Imams. On the other hand, Shi'a jurisprudents do not accept part of the narrations in Sunnis due to the weakness of the document or the conflict with the authentic Shi'i narrations, it can be concluded that the disagreement in the sources of legislation provisions is one of the most important reasons for differentiating between heirs of ordinances and that different interpretations of the subject matter of inheritance verses are another reason for this disagreement.

Keywords: Documents, attributes, degrees, inheritance, jurisprudence, religions