دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: احمد عرفانیان، ۱۳۹۶

بررسی جایگاه انصاف در تصمیمات دادگاه خانواده

قانون جدید حمایت خانواده، نشانگر رویکردی نوین در امر قانونگذاری در بستر حقوق خانواده کشورمان است. مصلحت اندیشی که یکی از بنیادهای فلسفی و اخلاقی امر تقنین در فقه عامه و همچنین نظام حقوقی کامن لا (مانند احکام صادره از دادگاههای انصاف) است، ریشه‌های خود را در این قانون به شکلی جدید نشان می‌دهد. معمولاً گفته می‌شود که انصاف «تعدیل حاکمیت کامن لا» ست، که به دادگاه‌ها اجازه می‌دهد به‌ صلاحدید خود عمل کنند، و عدالت را در مطابقت با قانون طبیعی اِعمال کنند. در قانون حمایت از خانواده در مواردی مانند حضانت فرزند، نفقه و مهریه می‌توان به انصاف در بین زوجین داوری نمود. در این پایان نامه به بررسی این مقوله در حقوق خانواده پرداخته می‌شود.

کلیدواژه‌ها: حقوق خانواده، انصاف، دادگاه خانواده، نفقه، مهریه

M.A. Thesis:

The place of fairness in family court decisions

The new law family support, represents a new approach in the context of family law legislation in our country. Philosophical and moral expediency, one of the foundations of the legislation on public law and common law legal system (such as judgments of the courts of justice), has its origins in the law to form the new show. Often said that justice "modified common law rule of" set, which allows Bhslahdyd practice their courts, and justice in accordance with the normal rules apply. In the Family Protection Act in cases such as child custody, alimony and dowry can be judged equity among couples. The thesis of this issue in family law will be discussed.

Keywords: family law, justice, family court, alimony, dowries