دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: راحیل علایی، ۱۳۹۶

مخارج تحقیق و توسعه، حاکمیت شرکتی و ارزش بازار

امروزه مخارج تحقیق و توسعه به عنوان یکی از معیار های مهم در ارتقاء ارزش بازار شرکت تلقی می شود. ازین رو هدف از انجام این تحقیق، بررسی تاثیر مخارج تحقیق و توسعه و حاکمیت شرکتی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.در این راستا نمونه ای 134 تایی از بین جامعه مذکور برای دوره ای 6 ساله از سال 89 تا 94 به صورت تصادفی انتخاب شد و با استفاده از روش معادلات همزمان فرضیه های تحقیق مورد آزمون قرار گرفت.یافته های تحقیق نشان داد که معیار های حاکمیت شرکتی شامل دوگانگی مدیر عامل، استقلال هیئت مدیری و اندازه هیئت مدیره، برمخارج تحقیق و توسعه بی تاثیر است ولی بین مخارج تحقیق و توسعه وارزش بازار رابطه ای خطی وجود دارد.بر اساس مبانی نظری معیار های حاکمیت شرکتی از طریق افزایش در مخارج تحقیق و توسعه می تواند بر روی ارزش شرکت تاثیر مثبتی داشته باشد. اما بر اساس آزمون انجام شده این منطق تایید نشده است به عبارت دیگر معیار های حاکمیت شرکتی باعث تغییر در مخارج تحقیق و توسعه و به دنبال آن ارزش بازار شرکت ها نمی شود.

کلیدواژه‌ها:

M.A. Thesis:

R&D, Corporate governance and market value

Today research and development spending is considered as one of the important criteria in promoting the market value of the company. Therefore, the purpose of this research is to investigate the impact of R & D expenditures and corporate governance on the value of companies admitted to the Tehran Stock Exchange. In this regard, a sample of 134 individuals from the community for a period of 6 years from 89 to 94 years were randomly selected and tested using the simultaneous equations of the research hypotheses. Research findings showed that corporate governance criteria including CEO dichotomy, board independence and board size are ineffective in research and development, but there is a linear relationship between R & D expenditures and market value. Based on theoretical foundations, corporate governance criteria through increasing R & D spending can have a positive impact on the value of the company. But according to the test, this logic has not been confirmed. In other words, corporate governance standards do not change the cost of research and development, and hence the market value of companies is not.

Keywords: