دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: شهرزاد موتمن، ۱۳۹۶

سرمایه گذاری بیش از حد، حاکمیت شرکتی و تاثیر متقابل آن دو بر مدیریت سود

با توجه به نقش مکانیزم های نظارتی حاکمیت شرکتی در کاهش مدیریت سود و به تبع آن توانایی مدیران و انجام سرمایه گذاری مناسب ، هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی نقش سرمایه گذاری بیش از حد ، حاکمیت شرکتی وتأثیر متقابل آن دو بر مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. دامنه مکانی این پژوهش، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و دامنه زمانی سال های بین 1390تا 1394بوده است. در تحقیق حاضر متغیر مدیریت سود به عنوان متغیر وابسته و سر مایه گذاری بیش ازحد و حاکمیت شرکتی به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده اند. از بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران با روش غربالگری 124 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شده اند. در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی آزمون فرضیه ها ، نرم افزار ایویوز 8 استفاده شده است. قبل از انجام آزمون فرضیه ها آزمون مانایی و ماتریس همبستگی انجام شد . نتایج آزمون Fلیمر نشان داد که مدلها بر اساس روش داده های ترکیبی مورد بررسی قرار می گیرند.باتوجه به آزمون فرضیه ها در سطح 5درصد نتایج تحقیق نشان می دهد ، بین سرمایه گذاری بیش از حد و مدیریت سود رابطه‎ی معناداری وجود ندارد همچنین بین مولفه های حاکمیت شرکتی و مدیریت سود رابطه‎ی معناداری وجود ندارد.و در مدل سوم نیز که اثر تقابلی سرمایه گذاری بیش از حد و مولفه های حاکمیت شرکتی را نشان می دهد حاکی از تاثیر منفی و غیرمعنادار این دو متغیر بر مدیریت سود دارد.

کلیدواژه‌ها: مدیریت سود ،سرمایه گذاری بیش از حد ، حاکمیت شرکتی ،اثر تقابل

M.A. Thesis:

Mangers Excessive invesment, Change Director and Earnings management with discretionary accruals

Due to the role of corporate governance regulatory mechanisms in reduce profit management and consequently manager ability and doing appropriate investments the main aim of this study investigate the role over investment and Corporate governance and their mutual impact on earning management of comprise listed in the stock exchange Tehran. and the period of the years between 1390 to 1394 were in the study variable earnings management as the dependent variable. of the between companies is ted Tehran stock exchange by screening 124 companies were selected as sample .In this study for data analysis and by hypothesis testing is used Eviews8. before of hypothesis test ,unit root test and correlation matrix .F limer test result showed that the models on base panel data method in third model that showed mutual effect over investment and Corporate governance. According to test the hypothesis at 5% level results show that between over investment and management there is no significant relationship . Also In the second model between the components of corporate governance and profit management there is no significant relationship .In the third model, that the mutual effect of between over investment and corporate governance component shows, The results showed the that there is Insignificantly negative impact These two .variables on profit management .

Keywords: mutual effect, ,Earnings management, investment too, corporate governance