دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: موسی الرضا اریانسب، ۱۳۹۶

اثر تعدیل کننده ی حاکمیت شرکتی و ساختار مالکیت بر رابطه ی بین جریان نقدی آزاد و مدیریت سود

هدف این تحقیق بررسی اثر تعدیل کننده حاکمیت شرکتی و ساختار مالکیت بر رابطه بین جریان نقدی آزاد و مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران است. قلمرو مکانی این تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی سال های بین 1388 تا 1394 است. در این تحقیق متغیرهای مالکیت نهادی، اندازه هیات مدیره و استقلال هیات مدیره به عنوان متغیرهای تعدیل گر در نظر گرفته شدند. در این تحقیق،تعداد 62 شرکت به عنوان نمونه نهایی انتخاب گردید.. در این پژوهش برای جمع¬آوری داده¬ها و اطلاعات، از روش کتابخانه¬ای استفاده خواهد شد. نتایج نشان داد بین جریان نقدی آزاد و مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد. مالکیت نهادی بر رابطه بین جریان نقدی آزاد و مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معناداری دارد. اندازه هیات مدیره بر رابطه بین جریان نقدی آزاد و مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معناداری دارد. استقلال هیات مدیره بر رابطه بین جریان نقدی آزاد و مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها: واژگان کلیدی : جریان نقد آزاد، مدیریت سود، مالکیت نهادی، اندازه هیات مدیره، استقلال هیات مدیره.

M.A. Thesis:

The moderating effect corporate governance and ownership structure on relathion between free cash flow and earnings management

The goal of this research is discussing the coordinator effect of company' sovereignty and ownership structure on the relation between free cash flow and earning management of accepted companies in Tehran's stock market. This research takes place in accepted companies and in the time period of 1388 to 1394. In this research the institutional ownership variables, the board size and the board independence are considered as equalizer variables. In this research 62 companies were chosen as final sample. In this research, library method will be used for gathering information and data. The results indicate that there is a meaningful relation between free cash flow and earning management of accepted companies in Tehran's stock market. The board size has no meaningful effect on the relation between free cash flow and earning management of accepted companies in Tehran's stock market. Board independence has no meaningful effect on the relation between free cash flow and earning management ofaccepted companies in Tehran's stock market

Keywords: Key Words: Free Cash Flow, Earning Management, Institutional ownership, Board Size, Board Independen