دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: حسن اکرامی، ۱۳۹۶

بررسی تاثیر رسانه ها در سلامت اجتماعی زنان و کودکان

مطالعات نشان می دهند که رسانه می تواند اطلاعاتی را در مورد رفتارهای کم خطر و بهداشتی به افراد ارائه دهند و ارتباط های اجتماعی را گسترده تر سازند. با این حال شواهد جدید نگرانی های جدی را در مود تاثیر رسانه بر بروز رفتارهای خشونت آمیز، رفتارهای جنسی، مصرف مواد مخدر، اختلالات تغذیه ای و مشکلات تحصیلی مطرح کرده اند. بررسی عملکرد رسانه بر سلامت روانی جامعه نیازمند واکاوی پیامدهای رسانه بر دگرگونی هایی است که درحیطه اعمال و افکار افراد خانواده رخ می دهد و به ناچار بازتاب آن بر جامعه و سلامت آن نمود می یابد.رسانه ها با تولید برنامه های اثرگذار ضمن الگو سازی و تقویت باورهای به هنجار و تصحیح نگرش های نادرست، منجر به تعالی نهاد خانواده می شوند. در مقابل تفرد گرایی و بهره برداری غیر فرهنگی از رسانهموجب ایجاد تزلزل در بنیان خانواده شده و ناخودآگاه عامل گفتگو و هنر ارتباط میان اعضا را کم رنگ می کند تا جایی که افراد خانواده تنها در زیر یک سقف بدون همدلی و علاقه متقابل با هم زندگی می کنند.برقراری و تداوم ارتباط عاطفی اعضای خانواده عامل انسجام و پویایی آنها و عنصر محرک جهت مشارکت و تعامل اجتماعی آنهاست. خانواده یکی از نظام‌های اولیه جوامع بشری است که با وجود تحولات اساسی، در اهداف و کارکردهای خود ثابت مانده و هنوز در همه جوامع اهمیت اساسی دارد. خانواده مناسب‌ترین نظام برای تأمین نیازهای مادی، روانی و معنوی بشر بوده و بهترین بستر را برای تأمین امنیت و آرامش روانی اعضا، پرورش نسل جدید و اجتماعی کردن فرزندان و برآورده ساختن نیازهای عاطفی افراد فراهم آورده است. با این حال، در عصر حاضر با گسترش رسانه‌های جدید، به ویژه اینترنت، نظام خانواده دچار مشکلات و چالش‌های اساسی شده و حتی گاه اساس و تمامیت آن نیز زیر سؤال رفته است. متأثر از این تحولات، در بیشتر جوامع از جمله ایران مشکلات متعددی برای نهاد خانواده پدید آمده است؛ اختلافات خانوادگی، طلاق، فرزندان بی‌سرپرست و بزهکاری نوجوانان و جوانان، نشان دهنده مشکلات اساسی در خانواده‌ها ماست. سنت‌ها و اخلاقیات و روش‌هایی که به تقویت خانواده می‌انجامد، گاه متزلزل شده و دوری از هویت ملی و دینی و پذیرش هویت‌های دنیاگرایانه و دور از اخلاقیات انسانی، بسیاری از مردم ما را تهدید می کند.

کلیدواژه‌ها: رسانه، سلامت اجتماعی، زنان و کودکان، فقه و حقوق

M.A. Thesis:

The impact of social media on the health of women and children

Abstract: Studies show that the media can provide information about people at lower risk and health behaviors and broaden their social connections. However, new evidence has raised serious concerns about the impact of the media on violent behavior, sexual behavior, drug use, nutritional disturbances, and educational problems. The study of the media's performance on the mental health of the community requires the analysis of the media outcomes on the changes that occur within the family's actions and thoughts, and inevitably reflects on the community and its health. By developing effective programs, they are modeled and Strengthening normal beliefs and correcting inappropriate attitudes will lead to the excellence of the family institution. In contrast to mundaneism and the non-cultural exploitation of the media, it creates a shake in the foundation of the family, and unconsciously the agent of dialogue and art diminishes the interconnection of members, until the family lives under one roof without sympathy and mutual interest. The affirmation and continuity of the emotional communication of family members is a factor in their coherence and dynamism, and an element of motivation for their social participation and interaction. Family is one of the early systems of human societies, which, despite the fundamental changes, has remained stable in its goals and functions and is still essential in all societies. The family is the most appropriate system to meet the material, psychological and spiritual needs of humankind, and has provided the best platform for providing members with a sense of security and relaxation, nurturing a new generation, socializing children, and fulfilling the emotional needs of individuals. However, in the current era, with the expansion of new media, especially the Internet, the family system has faced fundamental problems and challenges, and even the basis and integrity of it has been questioned. Affected by these developments, in many societies, including Iran, there have been numerous problems for the family institution; family disputes, divorces, unprotected children and delinquency of adolescents and young people represent a major problem in our families. The traditions and ethics that lead to the empowerment of the family, sometimes shaken, and the avoidance of national and religious identity and the acceptance of world-class identities, far from human morality, threaten many of our people.

Keywords: : media, social health, women and children, jurisprudence and law