دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

رساله‌ی دکتری: نسیم پاسدار، ۱۳۹۵

ارزیابی اثرضدمیکروبی و پایداری نانو نعناع فلفلی( (Mentha piperitaو نانو مرزه (Satureja hortensis L) بر افزایش انبارمانی دوغ

هدف از این تحقیق تهیه نانوذرات از عصاره استخراج شده مرزه و نعناع فلفلی توسط اولتراسوند می باشد.موارد مورد بررسی شامل متداستخراج عصاره ها،متدتهیه نانوذرات،بررسی سایز ذرات،خواص فیزیکی،آماده سازی دوغ و بررسی پارامترهای شیمیایی و میکروبی شامل اثر نانوعصاره ها بر اشرشیاکلی 0157:H7 و کاندیدا آلبیکنس، پایداری نانوکپسول ها و بررسی خواص حسی دوغ می باشد.کلیه آنالیزهای آماری در قالب طرح کاملاً تصادفی انجام شد.آزمایش به صورت 3 فاکتوریل بود که فاکتورT (متغیر دمای نگهداری)در 3 سطح (4،19و 35 درجه سانتیگراد)و متغیر زمان نگهداری (Z) در 3 سطح(زمان صفر و روزهای 22 ام و 45 ام نگهداری) و متغیر نوع نانو (C) در 3 سطح5/0 درصد نانو نعناع ،5/0 درصد نانومرزه و25/0 درصد نانو نعناع+25/0درصد نانو مرزه بررسی شد. کلیه نتایج با سه تکرار انجام شده است.نتایج حاکی از ان است که با افزایش دما رشد باکتری اشرشیاکلی و کاندیدا آلبیکنس افزایش می باید(05/0?p ). تمامی اثرات متقابل دو جانبه و اثرمتقابل سه جانبه(دما نگهداری * زمان نگهداری * نوع عصاره) بر تعداد باکتری اشرشیاکلی و کاندیدا آلبیکنس در دوغ معنی دار بودند (01/0>p) با افزایش زمان نگهداری رشد باکتری اشرشیا روند کاهشی اما کاندیدا آلبیکنس ابتدا روند افزایشی و سپس روند کاهشی داشته است.در تاثیر نوع عصاره نانو مرزه بر روی رشد کاندیدا آلبیکنس بیشترین ممانعت کنندگی را داشته است(05/0?p ). در اشرشیاکلی کمترین میانگین رشد باکتری در عصاره های ترکیبی مشاهده شده است (05/0?p ). رشد باکتری اشرشیاکلی و مخمر کاندیدا آلبیکنس در طی زمان نگهداری در نمونه های نانو بطور معنی دار کمتر از نمونه های شاهد بود(05/0?p ). نانوعصاره ها با آزادسازی تدریجی ترکیبات فنلی در طول زمان اثربازدارندگی برای میکروارگانیسم ها دارند. دما و زمان نگهداری و نوع عصاره بر آزاد سازی ترکیبات فنلی معنی دار بودند(01/0>p). همچنین تمامی اثرات متقابل دو جانبه و اثرمتقابل سه جانبه(دما نگهداری * زمان نگهداری * نوع عصاره) برآزادسازی ترکیبات فنلی معنی دار بودند (01/0>p).نتایج تست حسی نشان می دهد نمونه های نانو عصاره بیشترین امتیاز را داشتند.

کلیدواژه‌ها: نانومرزه، نانونعناع،اشرشیاکلی O157:H7، کاندیدا آلبیکنس،اولتراسوند،ترکیبات فنلی

Ph.D. Dissertation:

Evaluation of the antimicrobial activity and stability of nano Peppermint (Mentha piperita) and nano savory (Satureja hortensis L) on the the shelf life of the doogh

The aim of this study was to produce nanoparticles of plant extract such as peppermint and savory in , ?-Cyclodextrin by ultrasonication. This study was meant to investigate method of extract,size of the nano-particles,physical properties of nano particles,microbial analysis such as the effect of nano extract on Ecoli O157:H7 and Candida Albicance in doogh , stability of nano particles and sensory test of doogh. the Ultrasound has been used for preparing nano-particles by 10 KHz intensity for 5 minutes. A randomized complete design (RCD) was used to characterize the factors, Factor T (variable storage temperature) in 3 levels (4,19 and 35 ° C) and a variable storage time (Z) in 3 levels (time and days of the 22 th and 45 th zero maintenance) And variable nano (C) on 3 level 0/5% nano-mint, 5/0% of nanosavory and 25/0% of nano mint + 25/0% of nano Savory was investigated. The results represent the means of three replicates.The results showed that with increasing temperature the growth of Escherichia coli and Candida albicans will be increased. (P ? 0.05). All interaction between bilateral and trilateral interaction (temperature shelf life * shelf life* extracts time) on the number of Escherichia coli and Candida albicans were significant Dough(p‹0.01). E. coli bacteria decreased with increasing storage time, but Candida albicans is first increased and then decreased. The effect of plant extracts on the growth of Candida albicans nano had the highest inhibitory (P ? 0.05). In Escherichia coli lowest bacterial growth was observed in combined extracts(P ? 0.05). Escherichia coli and Candida albicans yeast growth during the storage in nano samples was significantly lower than control samples (P ? 0.05). Nanoextracts with gradual release of phenolic compounds over time have inhibitory for micro-organisms. Temperature and storage and release of phenolic compounds in the extracts were significant(p‹0.01). As well as the interaction between bilateral and trilateral interaction (temperature maintenance * shelf life * extracts time) release of phenolic compounds were significant(p‹0.01).And the result of sensory test showed that the nano extract sample got the highest score.

Keywords: Nano Savory,Nano Peppermint,Ultrasound,Phenolic compound,Ecoli O157:H7,Candida Albicance.