دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: مریم کیوانلوشهرستانکی، ۱۳۹۵

اثر مصرف زغال فعال بر کاهش خسارت ناشی از بقایای شبیه سازی شده علف کش دو منظوره آپیروس

کربن های فعال به عنوان جاذب های حیاتی در صنایع شناخته شده اند و کاربردهای گسترده ای با توجه به قابلیت جذب گازها و مایعات مزاحم دارند و می توان از آن ها برای تصفیه و پاک سازی و حتی بازیافت مواد شیمیائی استفاده نمود. به منظور بررسی اثر مصرف کربن فعال بر کاهش خسارت ناشی از بقایای شبیه سازی شده علف کش دو منظوره آپیروس در زراعت نخود آزمایشی به صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار در گلخانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار اجرا گردید. فاکتورهای مورد مطالعه شامل سطوح مختلف بقایای علف کش آپیروس در 5 سطح: صفر (عدم مصرف علف کش)،15%، 30%، 45% و 60% و همچنین مصرف کربن فعال به میزان 30 گرم و عدم مصرف کربن فعال بودند. نتایج نشان داد که استفاده از کربن فعال سبب بهبود خصوصیات مورفولوژی ریشه نخود هم در شرایط حضور بقایای علف کش و هم در شرایط عدم حضور بقایای علف کش گردید. به نحوی که مصرف کربن فعال در مقایسه با تیمار شاهد سبب افزایش ارتفاع ساقه، وزن خشک ساقه، وزن خشک ریشه، مساحت ریشه، قطر ریشه، حجم ریشه، مجموع طول ریشه، نسبت ریشه به تاج و وزن ویژه ریشه شد. با افزایش غلظت بقایای علف کش کلیه خصوصیات مورد بررسی به شدت کاهش یافت به نحوی که در غلظت 60% مقدار توصیه شده کلیه گیاهان سبز شده، در اوایل فصل رشد کاملا از بین رفتند. در شرایط حضور بقایای علف کش استفاده از کربن فعال سبب کاهش خسارات بقایای علف کش گردید، اگرچه نتوانست سبب حذف کلی اثرات بقایا گردد. در مجموع نتایج این بررسی نشان داد که، حتی بقایای کم علف کش آپیروس سبب خسارت به مورفولوژی ریشه نخود می شود و غلظت های بالا کاملا بازدارنده رشد اندام هوایی و زمینی نخود خواهد بود.

کلیدواژه‌ها: ّبقایای علف کش، کربن فعال، مورفولوژی ریشه، نخود