دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: هادی باشتنی، ۱۳۹۶

استفاده از توییتر برای افزایش آگاهی و شناخت ویروس زیکا: تجزیه و تحلیل توییت های مرتبط با ویروس زیکا

امروزه علاوه بر رسانه های سنتی شبکه های اجتماعی مانند توییتر می تواند نقش موثری در اطلاع رسانی،درمان،پیشگیری و...برای سلامت عموم داشته باشد.ویروس زیکا به عنوان یکی از ویروس های خطرناک و واگیر دار شناخته شده در جهان می باشد.در این پایان نامه با تکنیک های متن کاوی و تحلیل محتوایی توییت ها به آنالیز توییت های مربوط به ویروس زیکا و تجزیه و تحلیل آنها برای اطلاع رسانی و شناخت و راه های مقابله و اثرات ویروس زیکا پرداخته ایم. این یک مطالعه توصیفی است ما توییت ها مربوط به ویروس زیکا را به مدت 31 روز از 6 نوامبر 2016 تا 7 دسامبر 2016 با استفاده از رابط برنامه نویسی توییتر(API)جمع آوری کردیم. تعداد کل توییت های دریافتی 293.839 توییت توسط 146.993 کاربر منحصر به فرد فرستاده شده است.و بعد از تقسیم بندی آنها به پنج گروه سازمان ها،مشاهیر، گروه های خبری، پزشکان و افراد عادی مشخص شد افراد عادی و گروه های خبری بیشترین توییت و نگرانی درباره ویروس زیکا داشتند و مشاهیر کمترین نگرانی در مورد ویروس زیکا نشان دادند.همچنین با یافتن محل جغرافیایی هر نفر مشخص شد که آمریکا و برزیل بیشترین توییت ارسالی از این کشورها بوده و می توان نتیجه گرفت در کشورهایی که ویروس زیکا در آنها شیوع پیدا کرده است توجه و نگرانی مردم افزایش پیدا کرده است.سپس به تحلیل احساسات هر توییت درباره ویروس زیکا پرداختیم.

کلیدواژه‌ها: رسانه های اجتماعی ،ویروس زیکا،توییتر،اطلاع رسانی

M.A. Thesis:

Using Twitter for raising awareness and identification of Zika Virus: A content analysis of tweets related to Zika virus

Today, in addition to traditional media, social networks such as Twitter can play an effective role in informing, treating, preventing, and ... for public health. Zika Virus is one of the most dangerous and contagious viruses in the world. This dissertation deals with text-mining and content analysis of tweets to analyze the tweets of the Zika virus and analyze them for information and cognition and coping strategies and the effects of the Zika virus. This is a descriptive study. We collected tweets related to the Zika virus for 31 days from November 6, 2016 to December 7, 2016 using the Twitter programming interface (API). Total Tweets Received 293.839 Tweets were sent by 146.993 unique users. And after dividing them into five groups of organizations, celebrities, newsgroups, physicians, and ordinary people it became clear ordinary people and newsgroups have the most tweets and There was concern about the Zika virus, and the celebrities showed the slightest concern about the Zika virus. It was also found that the geographical location of each person revealed that the United States and Brazil had the most tweets from these countries and could be concluded in countries where the Zika virus was prevalent The attention and concern of the people has increased. Then, to analyze the emotions of each tweet About the Zika Virus.

Keywords: Social media, zika virus, twitter,awareness