دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: فاطمه نجاتی، ۱۳۹۶

مسئولیت مدنی شهرداری و اداره راه و شهرسازی در حوادث رانندگی

متصدیان راه مانند راه و شهرداری وظیفه احداث و نگهداری و ایمن سازی راه‌ها را برعهده دارند. در شرایطی که نقص راه یا رعایت نکردن اصول ایمنی از سوی آنان در تصادف رانندگی مؤثر باشد، مسئولیت آنها به عنوان یکی از اسباب، یا علت تام تصادف مطرح شده، بر پایه‌ی قواعد مسئولیت مدنی و قوانین خاص موضوعه درباره‌ی مسئولیت آنها و حدود آن بحث می شود. مسئولیت مدنی متصدیان راه از دو منظر تحلیل و بررسی می‌شود؛ از یک طرف بر مبنای قواعد مسئولیت مدنی و نظریه‌ی تقصیر قابل بررسی است و از طرف دیگر با توجه به این که متصدیان راه به طور عمده به صورت مؤسسه دولتی یا عمومی هستند، تحلیل موضوع بر اساس مسئولیت مدنی دولت صورت می گیرد. در این شرایط در کنار مسئولیت شخص حقوقی متصدیان راه، بحث مسئولیت شخصی مأمورین و کارکنان ادارات و مسئولیت انفرادی یا تضامنی آنها مطرح می شود. قصور اشخاص و سازمانها(مانندشهرداریها،اداره راه وترابری، برق، آب، گاز، مخابرات یا پیمانکاران آنها )هنگام انجام عملیات اجرایی یا کوتاهی در انجام وظایف ومسئولیتهای خود همچون عدم نصب علایم استاندارد و عدم رفع نقص و بی توجهی به ضوابط ایمن سازی منجر به وقوع تصادفات مرگباری می‌گردد و صدمات و هزینه های جبران ناپذیری بر مردم ودولت تحمیل می‌نماید. تحقیق حاضر با روش اسنادی و کتابخانه ای با یک هدف اساسی در پی «بررسی تصادفات رانندگی و مسئولیت اشخاص (غیر ازراننده) و سازمانها در جبران خسارت مطابق با تبصره 3 ماده 14 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389» به منظور افزایش ایمنی عبور ومرور و پیشگیری از وقوع تصادفات و صدمات بدنی ناشی از آن و افزایش سطح آگاهی مسئولین سازمانها وکارشناسان تصادفات تهیه گردیده است. درنهایت پس از بررسی و تجزیه و تحلیل تبصره 3ماده 14 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، مواردی که از آنها به عنوان نقص راه یا نقص وسیله نقلیه یاد می‌شود و شرایطی که باعث می‌شود سازمانها یا اشخاص (غیراز راننده)به منظور جبران خسارت در تصادفات مسئول شناخته شوند احصا و بررسی گردید تا سازمانهای مربوطه با آگاهی از آنها درجهت شناخت و رفع کاستیها گام برداشته و ضمن کنترل این موضوع ازآسیب رسیدن به مردم جلوگیری نمایند و همچنین مشخص گردید که این تبصره به دنبال جبران خسارت زیان دیده گام برداشته است و برای اشخاص (غیرازراننده) یا سازمانهای دخیل در تصادف یک نوع مسئولیت بدون تقصیرقائل شده است.

کلیدواژه‌ها: تصادفات رانندگی، وسیله نقلیه، متصدیان راه، مسئولیت مدنی

M.A. Thesis:

Civil liability of municipalities and the Department of Roads and Urban Development in traffic accidents

Road operators such as roads and municipal roads are charged with the task of building and maintenance of immunization. In the absence of a defect or violation of safety rules by them to be effective in a car accident, their responsibility as one of the causes, or due to an accident total raised, the special laws enacted by the rules of civil liability and responsibility they will talk about it. Civil liability of operators to be analyzed from two perspectives: on the one hand and the theory of fault can be studied on the basis of the rules of civil liability and on the other hand due to the way that operators are mainly for state or public institutions, the analysis is based on the civil liability of the state. In these circumstances responsibility legal person incumbents along the way, the personal liability of officers and administrative staff and individual responsibility or partnership arises. Failure to individuals and organizations (such as municipalities, Department of Transportation, electricity, water, gas, telecommunications or their contractors) when performing operations or failure to perform duties and responsibilities, such as non-standard signs and fix defects and disregard for safety regulations caused the deadly crash cause and irreparable damages and costs imposed on its people and government. This study, using a library with a fundamental objective of seeking to "investigate accidents and responsibilities of persons (other than driver) and organizations in compensation in accordance with Clause 3 of Article 14 of the law on traffic violations Act of 1389 "in order to increase traffic safety and prevention of accidents and physical injuries resulting from accidents and increase awareness of officials and experts have been prepared organizations. Finally, after review and analysis of Section 3 of Article 14 of the Act address the violations, cases where the defect or defects as referred vehicle and a condition that causes the organizations or individuals (except the driver) will be held responsible for compensation in accident and was determined to reckon with knowledge of their respective organizations in order to identify and remove the shortcomings steps and also the matter of damage control to prevent people note also found that the injured party to seek compensation has stepped and for individuals (other than driver) or organizations involved in the accident, there is a strict liability.

Keywords: car accidents, vehicle, road operators, civil liability