دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: فریبا رشیدپور، ۱۳۹۶

بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری اطلاعات بر اساس مدل دیویس (مورد مطالعه: ادارات فرهنگی شهرستان سبزوار)

نظر به اهمیت بکارگیری فناوری اطلاعات در سازمان¬ها، این تحقیق با هدف بررسی عوامل موثر بر پذیرش فناوری اطلاعات در ادارات فرهنگی سبزوار با استفاده از مدل دیویس می¬باشد. جامعه آماری شامل تمام مدیران و کارکنان مراکز فوق که تعداد آنها 1550 نفر که از این میان بر مبنای جدول مورگان 310 نفر به عنوان نمونه آماری به صورت طبقه ای انتخاب شدند. داده¬های مورد نیاز جهت بررسی فرضیه¬های پژوهش با استفاده از ابزار پرسشنامه فناوری دیویس جمع-آوری شده است. جهت بررسی روایی از نظرات اساتید و صاحب¬نظران و جهت پایایی از آلفای کرونباخ محاسبه، که معادل 81? شد، همچنین به¬منظور تجزیه¬و تحلیل داده¬های گردآوری شده با آزمون فرضیات از آزمون t و آزمون همبستگی پیرسون با استفاده از نرم¬افزار spss استفاده گردید. یافته¬های پژوهش نشان می¬دهد، برداشت ذهنی از سهولت استفاده از فناوری اطلاعات بر برداشت ذهنی از سودمند بودن فناوری اطلاعات، نگرش نسبت به استفاده از فناوری اطلاعات، استفاده از فناوری اطلاعات تاثیر معناداری دارد. برداشت ذهنی از سودمندی استفاده از فناوری اطلاعات بر نگرش نسبت به استفاده از فناوری اطلاعات بر تصمیم در استفاده از فناوری اطلاعات تاثیر معناداری دارد. همچنین نگرش نسبت به استفاده از فناوری اطلاعات بر تصمیم در استفاده از فناوری اطلاعات تاثیر معناداری دارد، و تصمیم بر استفاده از فناوری اطلاعات بر استفاده از فناوری اطلاعات تاثیر معناداری دارد. در نهایت با توجه به تأیید تمامی فرضیه¬های پژوهش فرضیه اصلی مورد تأیید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها: فناوری اطلاعات، مدل دیویس، ادارات فرهنگی

M.A. Thesis:

Study the factors affecting the adoption of information technology based on Davis model (Case Study: Cultural Organizations of Sabzevar)

Considering the importance of using information technology in organizations, this research aims to investigate the factors affecting the adoption of information technology in the cultural departments of Sabzevar using the Davis model. The statistical population consisted of all the managers and staff of the above centers, which numbered 310 people, and the statistical sample was determined by class and by the Morgan table. The data needed to examine the research hypotheses has been collected using the Davis Technology Questionnaire. To assess the validity of the opinions of professors and experts and for reliability, calculated from Cronbach's alpha, which was equal to 81%, also, for analyzing the collected data, using the hypothesis test, t-test and Pearson correlation test were used with SPSS software. Findings of the research show that mental perception of the ease of using information technology on the perception of the usefulness of information technology, the attitude towards the use of information technology, the use of information technology has a significant effect. The mental perception of the usefulness of using information technology on the attitude toward the use of information technology has a significant effect on the decision to use information technology. Also, the attitude toward using information technology on decision making has a significant effect on the use of information technology, and the decision to use information technology has a significant effect on the use of information technology. Finally, considering the confirmation of all the research hypotheses, the main hypothesis was confirmed.

Keywords: Information Technology, Davis Model, Cultural Offices