دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: ملیکا هاشم ابادی، ۱۳۹۶

تاثیر مالکیت نهادی بر ارزش و ریسک شرکت

با توجه به رشد واحدهای تجاری و تأسیس شرکت¬های سهامی می¬توان هدف نهایی همه¬ی آن¬ها را کاهش ریسک و افزایش ارزش دانست ازاین‌رو یکی از عواملی که می¬تواند تأثیر بسزایی در این امر داشته باشد حضور سرمایه¬گذاران نهادی در ساختار مالکیت شرکت¬ها می¬باشد. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر سرمایه¬گذاران نهادی بر ارزش و ریسک شرکت¬ها در بورس اوراق بهادار تهران می¬باشد که در این راستا نمونه‌ی مشتمل بر 130 شرکت در دامنه‌ی زمانی 7 ساله (1394-1388) از جامعه موردنظر انتخاب شد. به‌منظور آزمون فرضیه‌ها از روش معادلات همزمان و برای اندازه¬گیری ارزش از مدل ¬ Q توبین و هم¬چنین برای اندازه¬گیری ریسک از مدل فاما و فرنچ استفاده‌شده است. یافته¬های پژوهش نشان می¬دهد که بین نسبت مالکیت نهادی و ارزش شرکت رابطه¬ای مستقیم وجود دارد. بین نوسانات مالکیت نهادی و ارزش شرکت و هم¬چنین بین نسبت مالکیت نهادی با ریسک غیر سیستماتیک رابطه¬ای غیرمستقیم وجود دارد. ولی بین نوسانات مالکیت نهادی و ریسک غیر سیستماتیک رابطه معناداری وجود ندارد. درنتیجه می¬توان گفت حضور مالکان نهادی می¬تواند منجر به افزایش ارزش و کاهش ریسک شرکت¬ها در بورس تهران گردد.

کلیدواژه‌ها: واژگان کلیدی: مالکیت نهادی، نوسانات مالکیت نهادی، ارزش، ریسک، Q توبین، فاما و فرنچ.

M.A. Thesis:

The effects of institutional ownership on the value and risk of firms

With regard to the development of the business enterprises and the establishment of the joint stock companies, the ultimate goal they all follow is to reduce the risk and increase the value. Hence, one of the factors which can remarkably be effective in this regard is the appearance of the investors in the ownership structure of the companies. The purpose of this study is to examine the impact of institutional investors on the value and the risk of the companies in the Tehran Stock Exchange. To do so, a sample consisting of 130 companies within a period of seven years ( 2009-2015) was selected from the desirable population. To test the hypotheses, the Simultaneous Equations Method (SEM) were employed and the Tobin's Q Ratio was applied to measure the value and subsequently, to measure the risk, Fama and French models were used. The findings of this research show that there is a direct relationshop between the rate of institutional ownership and the value of the company. There is a direct correlation between the changes in the institutional ownership and the value of the company as well as between the institutional ownership and the Unsystematic risk. However, there is no significant correlation between the changes in institutional ownership and the Unsystematic risk. Finally, it can be concluded that the presence of the institutional owners can lead to the increase of the value and the reduction of the risks of the companies in the Tehran Stock Exchange.

Keywords: Keywords: Institutional Owenrship, Changes in Institutional Ownership, Value, Risk, Tobin's Q ratio,