دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: اصغر رجایی، ۱۳۹۶

بررسی اثر قابلیت فناوری اطلاعات بر عملکرد نوآورانه سازمان با میانجی‌گری قابلیت فرآیندی مدیریت دانش (مورد مطالعه: اداره گاز ناحیه سبزوار)

طبق دیدگاه قابلیت‌های سازمانی، بهبود قابلیت¬ها به‌منظور ارتقای نوآوری در عملکرد داخلی و دستیابی به رقابت‌پذیری خارجی ازطریق مدیریت اثربخش دانش، امری مهم و حیاتی است. دو مورد از مهم‌ترین قابلیت‌های ذکرشده در ادبیات موضوع برای تحقق این امر، قابلیت فناوری اطلاعات (آی‌تی) و قابلیت فرآیندی دانش عنوان شده است. از اینرو، هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی تأثیر قابلیت آی‌تی بر عملکرد نوآورانه سازمان با میانجی‌گری قابلیت فرآیندی دانش بود. جامعه آماری این تحقیق، کارکنان و مدیران اداره گاز ناحیه سبزوار به تعداد 204 نفر، و ابزار تحقیق پرسشنامه‌ای 30 سؤالی با طیف لیکرت 5گزینه‌ای بود. داده‌ها به‌صورت حضوری از افراد نمونه جمع‌آوری شده و حجم نهایی نمونه آماری 93 نفر بوده است. پس از بررسی و تأیید روایی صوری- محتوایی و سازه‌ای و نیز پایایی پرسشنامه، داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از تکنیک مدلسازی معادلات ساختاری به‌وسیله نرم‌افزار آموس مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت، که براساس آن میانجی‌گری قابلیت فرآیندی دانش در رابطه بین قابلیت آی‌تی و عملکرد نوآورانه مورد تأیید واقع شد. اثر قابلیت آی‌تی بر عملکرد نوآورانه (14/0) رد شد، درحالیکه اثر قابلیت آی‌تی بر قابلیت فرآیندی دانش (84/0) و اثر قابلیت فرآیندی دانش بر عملکرد نوآورانه (81/0) مورد تأیید قرار گرفت. بر این اساس، نقش متغیر قابلیت فرآیندی دانش در رابطه بین قابلیت آی‌تی و عملکرد نوآورانه، میانجی‌گری کامل است. در نهایت و با توجه به نتایج تحقیق، پیشنهاداتی کاربردی برای جامعه آماری و پیشنهاداتی مطالعاتی نیز برای محققان دیگر ارائه شد که باید با درنظر گرفتن محدودیت‌های تحقیق مورد استفاده قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها: دیدگاه قابلیت‌های سازمانی، قابلیت فناوری اطلاعات، قابلیت فرآیندی دانش، عملکرد نوآورانه

M.A. Thesis:

Investigating the effect of IT capability on organizational innovative performance by mediation of KM process capability (the case of Gas Office of Sabzevar Region)

According to organizational capabilities perspective, improving the capabilities in order to increase the innovation in internal performance and to gain external competitiveness through effective knowledge management is an important and critical issue. Two of the most important capabilities to do so are information technology (IT) capability and knowledge process capability considered in related literature. Since, the main purpose of the current study was to investigate the influence of IT capability on innovative performance by mediation of knowledge process capability. Statistical population was comprised of managers and employees of Gas Company of Sabzevar region (204 people) and research instrument was a 30-item questionnaire ranged on a 5-point Likert-type scale. Data was collected in person from the sample population and that the final sample size was 93 people. After examining and confirming the questionnaire's face-content and construct validity as well as its reliability, gathered data was analyzed by conducting structural equation modeling in AMOS software based on which the mediation of knowledge process capability in the relation between IT capability and innovative performance was confirmed. The impact of IT capability on innovative performance (.14) was rejected while the impact of IT capability on knowledge process capability (.84) and the impact of knowledge process capability on innovative performance (.81) were confirmed. On this basis, the role of knowledge process capability in the relation between IT capability and innovative performance was full mediation. Finally and given the research findings, some practical implications were provided for statistical population and some research ones for future researchers, which should be exploited considering the research limitations.

Keywords: Organizational Capabilities Perspective, Information Technology Capability, Knowledge Process Capabi