دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: محمد ولی نجفی، ۱۳۹۶

شناسایی و اولویت بندی عوامل اثر گذار بر عملکرد بخشداران خراسان رضوی با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

این پژوهش به شناسایی و اولویت¬بندی عوامل اثرگذار بر عملکرد بخشداران خراسان رضوی با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) پرداخته است. جامعه آماری تحقیق کلیه بخشداران خراسان رضوی در سال 1396 بوده و کل آنان به¬عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. روش تحقیق به¬کار گرفته شده توصیفی- پیمایشی و از نوع اکتشافی است و ابزار پژوهش مصاحبه نیمه ساخت¬یافته براساس نظر خبرگان بوده و نرخ سازگاری محاسبه شده برای پرسشنامه 70 درصد برآورد و برای تعیین روایی ابزار از روایی صوری و محتوایی استفاده شد. در تحقیق حاضر شناسایی عوامل موثر در سه سطح فردی، گروهی و سازمانی مشخص و زیرشاخص¬های هر بعد به¬واسطه بخشداران کشف و رتبه¬بندی گردید. نتایج مقایسه زوجی میان معیارهای مورد قضاوت گروهی بخشداران نشان داد: عوامل گروهی اولویت اول، عوامل فردی دومین عامل و عوامل سازمانی به¬عنوان سوم عامل موثر بر عملکرد آنها رتبه¬بندی می¬شوند. از زیرمعیارهای اصلی شناسایی شده عوامل گروهی عامل ارتباطات سازمانی بخشداران به ¬عنوان اولین عامل و رفتار گروهی و میزان و سطح تعارضات سازمانی آن¬ها به ترتیب اولویت دوم و سوم موثر بر عملکرد آنها رتبه¬بندی گردید. در بین معیارهای عوامل فردی؛ توانایی بخشداران، دارای اولویت اول، ویژگی¬های شخصیتی اولویت دوم، ویژگی¬های انگیزشی اولویت سوم و ویژگی¬های جمعیت شناختی رتبه چهارم را به خود اختصاص داده است. در نهایت از معیارهای عوامل سازمانی، سیاست¬ها و رویه¬های سازمانی دارای اولویت اول فرهنگ، محیط سازمانی و ساختار سازمانی به ترتیب دارای اولویت دوم تا چهارم شناسایی و رتبه¬بندی گردید.

کلیدواژه‌ها: عملکرد، عوامل فردی، عوامل گروهی، عوامل سازمانی، بخشداران، روش AHP

M.A. Thesis:

Identify and Ranking of Factors affecting performance of KHorasan Razavi district by using Analytical Hierarchy Process(AHP)

This research has studied the identification and priority of the factors affecting the performance of prefects of Khorasan province by using Analytical Hierarchy Process (AHP). The statistical population of the study was Khorasan Razavi Prefects in whom all of them were selected as sample size. The research method used is descriptive-survey and exploratory and the research tool was semi-structured interview based on expert opinion. The computed adjustment rate for the questionnaire was estimated 70%, and the content validity was used to determine the validity of the tool. In the present study, identification of effective factors were identified at three levels of individual, group and organizational, and sub-indicators of each dimension were identified and ranked by the prefects. The results of the paired comparison between the criteria of group judgment of the prefects showed: group factors were first priority, individual factors, the second factor and organizational factors were ranked as the third factor affecting their performance.Among the main sub-criteria identified by the group factors, the organizational factors of the community was as the first factor, group behavior and the their level of organizational conflicts according to their performance, were ranked second and third priority respectively. Among the criteria of the individual factors, the ability of the prefects was the first priority, the personality characteristic as the second priority, the motivational characteristics of the third priority and the demographic characteristics as the fourth rank has been allocated. Finally,between the criteria of organizational factors, policies and procedures with the first priority of culture, organizational environment and organizational structure were ranked second to fourth priorities respectively.

Keywords: Performance, Individual Factors, Group Factors, Organizational Factors, Provinces, AHP MethodPe