دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: قاسم موسی زاده، ۱۳۹۶

بررسی اثر سیستم مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمانی با توجه به نقش تعدیل گر تنوع کارکنان در شهرداری نیشابور

چکیده: این پژوهش به بررسی رابطه بین اقدامات منابع انسانی با عملکرد سازمانی در کارکنان شهرداری نیشابور پرداخته است. روش تحقیق بکار گرفته شده توصیفی از نوع همبستگی است و جامعه آماری تحقیق کلیه کارکنان شهرداری نیشابور می باشند. داده های مربوطه از طریق پرسشنامه به دست آمده و تجزیه تحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی شامل )جداول و نمودارها ) و آمار استنباطی شامل ) آزمون های کلموگروف اسمیرونف، آزمون t یک نمونه ای، آزمون فریدمن، مدل معادلات ساختاری تحلیل مسیر و معناداری، آزمون همبستگی پیرسون انجام گردیده است. نتایج تحقیق حاکی از تایید فرضیه اصلی سیستم منابع انسانی رابطه مثبت معناداری با عملکرد سازمانی دارد . همچنین تایید فرضیه های فرعی شامل تنوع سنی ، تنوع تصدی و تنوع تخصص رایطه سیستم منابع انسانی با عملکرد سازمان را تعدیل می کند.

کلیدواژه‌ها: سیستم منابع انسانی، عملکرد سازمان.

M.A. Thesis:

Investigating the effect of human resources management system on organizational performance considering the moderator role of employees' diversity in Neyshabur Municipality

Abstract This study examines the relationship between human resource practices and organizational performance in Neyshabur Municipality's staff. The research method used is descriptive and statistical population consists of municipal employees are Nishapur. Relevant data through questionnaires obtained and analyzed data both descriptive statistics) tables and graphs (and inferential statistics) Kolmogorov-Smirnov test, one sample t-test, Friedman, structural equation modeling, path analysis and significantly, Pearson correlation test has been done. The results indicate the main hypothesis of human resources is a significant positive relationship with organizational performance. The hypothesis subsidiary of age diversity, variety and diversity of expertise term relationship with the organization's human resources system is adjusted.

Keywords: human resources system,Organizational performance