دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: انسیه طبسی، ۱۳۹۷

بررسی تاثیر آموزش های پیش از ازدواج بر آگاهی، نگرش، انتظارات زناشویی و هنجارهای انتزاعی در دانشجویان دختر دانشکده فنی و حرفه ای بقیه اله الاعظم سبزوار

مقدمه و هدف: ازدواجهای ناموفق باعث آسیب¬های شدید روانی، عاطفی، جسمی و مادی بر افراد، خانواده¬ها و در نهایت جامعه می¬گردد. حال آنکه مشاوره قبل ازدواج روشی مداخله¬ای برای زوج¬های در شرف ازدواج با هدف آموزش مهارت¬های مورد نیاز به منظور بهبود روابط افراد و شروع ازدواجی موفق می¬باشد. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش¬های پیش از ازدواج بر آگاهی، نگرش، انتظارات زناشویی و هنجارهای انتزاعی دانشجویان دختر دانشکده فنی و حرفه¬ای بقیه الله الاعظم سبزوار انجام گردید. مواد و روش¬ها: این تحقیق از نوع نیمه تجربی و طرح تحقیق از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه دانشجویان دختر دانشکده فنی و حرفه¬ای بقیه الله الاعظم سبزوار در سال 1396 بودند که قصد ازدواج داشته و در مرحله¬ی قبل از دوران عقد قرار داشتند. پس از ثبت نام متقاضیان، برای انتخاب نمونه از جامعه مذکور از افراد ثبت نام شده که به فراخوان پاسخ دادند 100 نفر با بالاترین نمره انتخاب شدند و به طور تصادفی ساده در دو گروه آزمایشی (50 نفر) و کنترل (50 نفر) جایگزین و از هر دو گروه پیش آزمون، پس آزمون به عمل آمد آزمودنی¬ها به 4 پرسشنامه¬ی آگاهی (محقق ساخته)، نگرش (هزاوه-ای و همکاران1392)، انتظارات زناشویی(امیدوار 1386) و هنجارهای انتزاعی(هزاوه¬ای و همکاران1392) پاسخ دادند. داده¬های حاصل از پژوهش با استفاده از آزمون¬های آماری تحلیل کوواریانس چند متغیری (مانکوا) مورد بررسی قرار گرفت و سطح معنی-داری در کلیه آزمون¬ها 05/0 p? در نظر گرفته شد، جهت تجزیه و تحلیل داده¬ها از نرم¬افزار SPSS نسخه 21 استفاده شد. یافته¬ها: نتایج پژوهش نشان داد که بین آموزش¬های پیش از ازدواج بر روی آگاهی، نگرش و انتظارات زناشویی تأثیر مثبت و معناداری داشت (05/0P ?) این درحالیست که آموزش پیش از ازدواج بر روی هنجارهای انتزاعی تأثیر معناداری نداشت (05/0< P). بحث و نتیجه¬گیری: نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان دهنده وجود تفاوت آماری معنی¬دار در متغیرهای آگاهی، نگرش و انتظارات زناشویی بعد از اتمام برنامه¬های آموزشی در بین افراد شرکت کننده می¬باشد که حاکی از تاثیر مثبت برنامه آموزشی مشاوره پیش از ازدواج بود. بنابراین برنامه¬های آموزش پیش از ازدواج با حضور افراد در آستانه ازدواج و متخصصان روانشناسی می¬تواند از طریق افزایش سطح آگاهی و نگرش افرادگامی موثر در راستای ازدواج موفق باشد.

کلیدواژه‌ها: آموزش‌های پیش از ازدواج، آگاهی، نگرش، انتظارات زناشویی، هنجارهای انتزاعی، دانشجویان د

M.A. Thesis:

The effect of premarital counseling on awareness, knowledge and expectations of marriage, subjective norms in girl students in vocational school Baghiyat Allah Alazam of Sabzevar.

Introduction & Objective: Unsuccessful marriages cause severe psychological, emotional, physical and material harm to individuals, families and society. However, pre-marriage counseling is an interventionist method for married couples with the aim of training the skills needed to improve the relationship between individuals and start a successful marriage. Therefore, the present study aims to the effect of premarital counseling on awareness, Attitude, expectations of marriage and subjective norms in girl students in vocational school Baghiyat Allah Alazam of Sabzevar. Materials and Methods: This research was a semi-experimental and research design was pre-test-posttest with control group. The statistical population of the study was all female students of the faculty of technical and vocational education of the rest of Baghiyat Allah Alazam Sabzevar in 2016 who were planning to marry and were in the pre-contract period. After registering the applicants, 100 individuals with the highest score were selected for sample selection from the community and randomly assigned to two experimental groups (n=50) and control (n=50). In both groups, the pretest and posttest tests were performed on four questionnaires of knowledge (researcher made), attitude (Hazavehi et al. 2014), marital expectations (Omidvar et al 2007) and abstract norms (Hazavehi et al. 2014). Response They gave. The data were analyzed by multivariate analysis of covariance (MANCOVA) and the significance level in all tests was considered as p?0.05. Data were analyzed by SPSS software Version 21 was used. Results: The results of this study showed that there was a positive and significant relationship between premarital training on knowledge, attitude and marital expectations (P ? 0.05). However, premarital education had no significant effect on abstract norms (P> 0.05). Conclusion: The results of this study indicate a significant difference in knowledge, attitude and expectations of marital variables after completion of educational programs among the participants, which indicates the positive impact of the pre-marriage counseling program. Therefore, pre-marital education programs with the presence of married people and psychologists can be successful by increasing the level of knowledge and attitudes of individuals who are effective in marriage.

Keywords: Premarital education, Knowledge, Attitude, Marital Expectations, Abstraction Norms, Girl