دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: حسن آل یس، ۱۳۹۶

بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی نمایندگان محجورین در حقوق ایران و مصر

مسؤولیت مدنی والدین که تحت عنوان مسؤولیت ناشی از عمل غیر مورد بحث قرار می گیرد چهره ای استثنایی از مسؤولیت است.مسئولیت مدنی ناشی از افعال زیان آور محجورین همواره مورد توجه قانونگذاران و حقوقدانان بوده است؛ زیرا عدالت و انصاف و مصلحت اجتماعی اقتضا می کند که زیان وارد به وسیله محجور نیز جبران شود و هیچ زیانی بدون جبران نماند. در عصر جدید، بر اثر کم شدن قدرت خانواده و سستی نظارت والدین بر اعمال کودکان و نوجوانان و آزادی بیشتری که در جامعه امروز، بجا یا نابجا، به آنان می دهند و در نتیجه استفاده روز افزون اطفال از دوچرخه و وسائل خطرناک بازی که چه بسا زیانهایی برای دیگران به بار می آورد، و نیز به علت افزایش بیماریهای روانی، جبران خسارت ناشی از افعال زیان آور محجورین بیش از پیش توجه قانونگذاران و صاحبنظران و علمای حقوق را به خود جلب کرده و بر اهمیت موضوع افزوده شده است.

کلیدواژه‌ها: مسولیت سرپرستان، افعال زیانبار ، صغار ، مجانین

M.A. Thesis:

A comparative study of civil liability Mhjvryn representatives in Iran and Egypt

Civil responsibility of parents under the responsibility for act of others went discussion; whereas, it is an especial aspect of responsibility. Civil responsibility comes from bad acts of incapables which has been attended by legislators and lawyers. Justice, fair and social interests force guardians to compensate for any damages made by incapables. In modern era, weakening of family power and low family supervision of parents on children and adolescents, the contemporary society extended their freedom, whether qualified or not; in result, daily increase of application of bike by children and dangerous instruments damages them or others and concerning the increase of psychic diseases, compensation for damages made by incapables by their guardians has been attended by legislators and lawyers and theorists. Importance of such subject has been increasingly attended.

Keywords: responsibility of guardians, bad acts, incapables, insane individuals