دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: صدیقه اکبری، ۱۳۹۶

بررسی رابطه بین مولفه های سرمایه روانشناختی با انگیزش تحصیلی دانش آموزان مقطع دوم متوسطه سبزوار

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین مؤلفه‌های سرمایه روان‌شناختی با انگیزش تحصیلی دانش آموزان مقطع دوم متوسطه سبزوار می‌باشد. پژوهش حاضر از نوع پژوهش‌های توصیفی- همبستگی می‌باشد. نمونه پژوهشی در این بررسی شامل 220 نفر از دانش آموزان مقطع متوسطه دوم سبزوار می‌باشد که به روش خوشه‌ای و درنهایت تصادفی انتخاب شدند. داده¬های تحقیق از طریق پرسشنامه¬های سرمایه روان‌شناختی لوتانز و همکاران (2007) و انگیزش پیشرفت هرمنس (T. M. A) جمع‌آوری گردید. یافته‌های پژوهش با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS و آزمون‌های همبستگی پیرسون، رگرسیون تک متغیره مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد بین سرمایه روان‌شناختی با انگیزش پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت و معنی¬داری دارد (01/0P<). نتایج همچنین نشان دادند که خود کارآمدی، امیدواری، تاب‌آوری و خوش‌بینی قادر به پیش‌بینی مثبت انگیزش تحصیلی هستند (01/0P<). این یافته‌ها نشان‌دهنده اهمیت خودکارآمدی، امیدواری، تاب‌آوری و خوش‌بینی به‌عنوان سرمایه روان‌شناختی در انگیزش پیشرفت تحصیلی بودند که تا حدی می‌تواند تمرکز مداخلات آتی در این زمینه را جهت‌دهی کند.

کلیدواژه‌ها: سرمایه روان‌شناختی، انگیزش تحصیلی، دانش آموزان.

M.A. Thesis:

Studying the role of psychological capital on educational motivation in High School Students

The purpose of the present research was to study the relationship between components of psychological capital and educational motivation among second grade high school students of Sabzevar. It was a descriptive-correlation research and includes 220 second grade high school students of Sabzevar who were selected by cluster and random sampling. Data were obtained by questionnaires of Lotanz et al. psychological capital (2007) and Hermans educational motivation (T. M. A). They have been analyzed by SPSS software, Pearson correlation tests and uni-variate regression. The results show that there is positive and significant relationship between psychological capital and educational motivation (P<0. 01). as well as, the results indicate that self-efficacy, hope, tolerance and optimism predict positive educational motivation (P<0. 01). findings demonstrate that self-efficacy, hope, tolerance and optimism are considered as psychological capital in educational motivation and it can direct the future interventions in this context to a certain extent.

Keywords: psychological capital, educational motivation, students