دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: حسین محمدی، ۱۳۹۶

بررسی قانون حاکم بر اختلافات ناشی از تعهدات غیر قراردادی

چکیده هنگامی‌که دادگاه‌های یک کشور با رابطه‌ای حقوقی که در آن یک عنصر خارجی وجود دارد، مواجه می‌شوند موضوع تعارض قوانین مطرح می‌شود، یعنی دادگاه باید تصمیم بگیرد که از میان قوانین مطرح و مربوطه کدامیک بر آن رابطه حاکم یا قابل اعمال خواهد بود. در حالی‌که این موضوع معمولا در سیستم‌های حقوقی عرفی به عنوان یک رشته حقوقی مستقل به حساب می‌آید، در سایر سیستم‌های حقوقی، بویژه در سیستم‌های حقوقی نوشته، قسمتی از موضوعات حقوق بین‌الملل خصوصی است. به هرحال هر دو عنوان «تعارض قوانین» و «حقوق بین‌الملل خصوصی» اسم‌های بی‌مسمایی هستند و با معنایی که از آنها مورد نظر است تطبیق نمی‌کنند. اما هر دو عنوان، مجموعه‌ای از قواعد حقوقی ملی هستند که برای اعمال و پاسخگویی به روابط حقوقی دارای عنصر خارجی، وضع و ایجاد گردیده‌اند. ر اتحادی? اروپا با وجود وضع مقرر? رم 2 ناظر بر تعهدات غیرقراردادی، نسبت به تعیین دادگاه صالح در این نوع دعاوی سکوت شده است. اما مقر? بروکسل 1 در کنار صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده، دادگاه محل وقوع حادثه، دادگاه محل اقامت بیمه‌گذار، و دادگاه محل اقامت مصرف‌کننده را نیز صالح برای رسیدگی می‌داند. در حقوق ایران این پرسش‌ مطرح می‌‌شود که در تعهدات غیرقراردادی در مواردی که خوانده اقامتگاه، محل سکونت و یا مال غیرمنقول در ایران ندارد، آیا تنها دادگاه محل اقامت خواهان دارای صلاحیت رسیدگی به دعوی خواهد بود، یا دادگاه محل بروز خسارت و یا دادگاه محل وقوع حادثه هم به‌عنوان دادگاه‌های دیگر دارای صلاحیت برای رسیدگی هستند. در این پایان‌نامه به بررسی معیارهای تعیین صلاحیت دادگاه در حقوق ایران و اتحادی? اروپا دربار? تعهدات غیرقراردادی خواهیم پرداخت تا ناکارآمدی ماد? 11 قانون آیین دادرسی مدنی و ماد? 971 قانون مدنی را در رسیدگی به دعاوی موضوع پرسش‌های پیش‌گفته ارائه ‌نماییمساختار پایان نامه شامل سه فصل که هر فصل شامل مباحث مختلف و هر مبحث شامل گفتارهای مرتبط با آن می باشد. در فصل اول به کلیات تحقیق پرداخته ایم ، درفصل دوم به توصیف و ارکان تعهدات غیر قراردادی در شرایط اختلاف قوانین و در فصل سوم به بررسی تحلیلی نظریه‌های راجع به تعیین قانون حاکم بر تعهدات غیر قرادادی در شرایط اختلاف پرداخته شده است. امیداست این پایان نامه بتواند به گوشه ای از مباحث اختلافات ناشی از تعهدات غیر قراردادی پاسخ دهد.

کلیدواژه‌ها: تعهدات، مسئولیت مدنی، تعهدات غیر قراردادی، جبران خسارت، تعارضات و اختلافات

M.A. Thesis:

Review the law governing non-contractual disputes arising from obligations

Considering the title of the thesis, its purpose is to show that if a guarantee of a real or legal person living in a society and having rights in that society and also the society also charging him/her with rights is in interaction with others and/or the society or special contracts including personal and usual legal and registration contract and there are conflicts over these contracts, respective administers will settle down the conflict. However, some necessities are out of contract obligations (non-contractual obligations) and in other words they are resulted from a legal event whether beneficial or non-beneficial. For example, if one pays an amount wrongly to a person who is not the beneficiary. It is obvious that due to being non-beneficiary, the recipient should repay the amount to its owner and/or if someone has caused damage to others intentionally, through stewardship, and/or accidentally, he/she should compensate; the former case is a beneficial legal event and the latter is a non-beneficial legal event. But both are examples of obligation without contract and party's compromise. It is attempted in this thesis to introduce legal strategies and references for settling disputes and also present references for this subject. Thesis is organized is three chapters which each one includes different discussion and each discussion consists of its respective articles. General issues of the research are considered in chapter one and pillars of non-contractual obligations in case of rules disagreement are dealt with in second chapter. Theories related to determining the law controlling non-contractual obligations in case of disagreement is presented in chapter three. It is hoped that this thesis can answer to some parts of disputes resulted from non-contractual obligations.

Keywords: obligations, civil responsibility, non-contractual obligations, compensation, conflicts and disagree