دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: عصمت هدایتی نیا، ۱۳۹۶

بررسی مولکولی توان ضد میکروبی ترشحات لارو مگس لوسیلیا سریکاتا علیه باکتری اشریشیا کلی

وجود باکتریهای مقاوم به آنتی بیوتیک در زخم های مزمن، باعث ناتوانی روش های درمانی امروزه در درمان این زخم ها شده است. روش باستانی لارو درمانی قادر به ترمیم تمامی این زخم هایی است که روش های درمانی رایج در درمان آن ها ناتوان بوده اند. مطالعات نشان می دهد که ترشحات لارو حاوی ترکیبات ضدباکتری است. با این وجود مکانیسم مولکولی عملکرد ضدباکتری ترشحات لارو به درستی شناسایی نشده است. مطالعه اثر ترشحات لارو در سطح رونویسی به شناسایی دقیق عملکرد ضدباکتری مولکولی این ترشحات و شناسایی روش درمانی موثر در درمان زخم های مزمن، کمک شایانی خواهد کرد. در این تحقیق مطالعه اثر ضدباکتری ترشحات لارو ترشحات لارو، بر رشد باکتری ای کلای مقاوم به چند آنتی بیوتیک و همچنین میزان تغییرات بیان ژن های MREB و RPOC در باکتری ای کلای تیمار شده با ترشحات لارو مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که تیمار باکتری با ترشحات لارو منجر به مهار رشد باکتری و افزایش بیان دو ژن MREBو RPOC در باکتری خواهد شد. با توجه به اینکه ترشحات لارو قادر به مهار رشد باکتری در عین افزایش بیان ژن و حفظ فعالیت متابولیکی باکتری بوده اند، این ترشحات علاوه بر فعالیت ضدباکتری قوی، ترکیب مناسبی برای انجام فعالیت های بیوتکنولوژی خواهند بود.

کلیدواژه‌ها: لوسیلیاسریکاتا، MREB ،RPOC

M.A. Thesis:

survey of antibacterial potential of Lucilia sericata larval secretions on E.coli

Wound infection is a universal Problem to chronic wounds treatment. This problem is compounded by the widespread occurrence of ‘antibiotic resistant bacteria. Larva of the green bottle fly Lucilia sericata are increasingly widely used as a fast and effective means of treating wounds, particularly chronic wounds where conventional treatments have failed. Larval therapy is certainly not a new technology. In recent years, several reports have described the presence of fractions with antibacterial activity, in the excreta/secreta(ES) of the larvae. However, the molecular mechanisms involved in antibacterial activity by ES are not very well understood. The study of the changes in gene expression at the transcriptional level may yield insights into understanding the molecular mechanisms that have antibacterial effect and may provide new and more efficient treatment for chronic wounds. In this study The antibacterial effects of larvae ES against multiantibiotic resistant E.coli and also MREB and RPOC genes expression change of ES treatment E.coli investigated. The result showed that infected larvae ES had bacteriostatic activity agains E.coli. the expression of both studied genes increased in the lava ES treatment E.coli. in the other words, larvae ES control and inhibition of bacterial growth together with remain bacterial vital activity. due to this results; larvae ES in addition to the therapeutic behavior have the potentional to be used in biotechnology

Keywords: MREB ،RPOC،Lucilia sericata