دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: عصمت هدایتی نیا، ۱۳۹۶

بررسی مولکولی توان ضد میکروبی ترشحات لارو مگس لوسیلیا سریکاتا علیه باکتری اشریشیا کلی

وجود عفونت در زخم یکی از بزرگ ترین مشکلات ترمیم زخم های مزمن است. این مشکل به دلیل گسترش باکتری های مقاوم به آنتی بیوتیک به وجود می آید. استفاده از لارو مگس سبزآبی Lucilia sericata به عنوان یک روش سریع و موثر در ترمیم زخم¬های مزمن، به ویژه زخم¬هایی که به درمان¬های رایج پاسخ نداده اند، در حال گسترش است. طی سال های اخیر گزارشاتی مبنی بر وجود قطعاتی با خاصیت ضدمیکروبی در ترشحات لارو ارائه شده است. . با این وجود مکانیسم مولکولی عملکرد ضدباکتری ترشحات لارو لوسیلیا سریکاتا به درستی شناسایی نشده است. مطالعه تغییرات بیان ژنها در سطح رونویسی به شناسایی مکانیسم مولکولی کمک شایانی می کند و ممکن است یک روش جدید و موثر در ترمیم زخم را ترمیم زخم های مزمن ارائه دهد. در این تحقیق مطالعه اثر ضدباکتری ترشحات لارو، بر رشد باکتری ای کلای مقاوم به چند آنتی بیوتیک و همچنین میزان تغییرات بیان ژن های MREB و RPOC در باکتری ای کلای تیمار شده با ترشحات لارو مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که تیمار باکتری ای کلای با ترشحات لارو منجر به مهار رشد باکتری ای کلای و افزایش بیان دو ژن MREBو RPOC در باکتری خواهد شد. با توجه به اینکه ترشحات لارو قادر به مهار رشد باکتری در عین افزایش بیان ژن و حفظ فعالیت متابولیکی باکتری بوده اند، این ترشحات علاوه بر فعالیت ضدباکتری قوی، ترکیب مناسبی برای انجام فعالیت های بیوتکنولوژی خواهند بود.

کلیدواژه‌ها: لوسیلیاسریکاتا، MREB ،RPOC

M.A. Thesis:

survey of antibacterial potential of Lucilia sericata larval secretions on E.coli

Wound infection is a universal Problem to chronic wounds treatment. This problem is compounded by the widespread occurrence of ‘antibiotic resistant bacteria. Larva of the green bottle fly Lucilia sericata are increasingly widely used as a fast and effective means of treating wounds, particularly chronic wounds where conventional treatments have failed. In recent years, several reports have described the presence of fractions with antibacterial activity, in the excreta/secreta(ES) of the larvae. However, the molecular mechanisms involved in antibacterial activity by ES are not very well understood. The study of the changes in gene expression at the transcriptional level may yield insights into understanding the molecular mechanisms that have antibacterial effect and may provide new and more efficient treatment for chronic wounds. In this study The antibacterial effects of larvae ES against multiantibiotic resistant E.coli and also MREB and RPOC genes expression change of ES treatment E.coli investigated. The result showed that infected larvae ES had bacteriostatic activity agains E.coli. the expression of both studied genes increased in the lava ES treatment E.coli. in the other words, larvae ES control and inhibition of bacterial growth together with remain bacterial vital activity. due to this results; larvae ES in addition to the therapeutic behavior have the potentional to be used in biotechnology

Keywords: Lucilia sericata, MREB, RPOC