دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: صغری کوهستانی، ۱۳۹۶

تاثیرفناوری اطلاعات وارتباطات برخلاقیت وخودکارآمدی درکلاس های آموزش عربی

هدف پژوهش حاضر ، بررسی فناوری اطلاعات و ارتباطات بر خلاقیت و خود کارآمدی آموزش زبان عربی بر دانش آموزان دختر پایه هفتم سبزوار بوده است. پژوهش به روش نیمه تجربی از نوع پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل انجام شد. جامعه آماری پژوهش، تمام دانش آموزان دختر پایه هفتم سبزوار در سال 95-96 بوده است. برای نمونه گیری از روش خوشه ای چند مرحله ای استفاده شد ابتدا از بین مدارس دخترانه سبزوار اول 2 مدرسه به صورت تصادفی انتخاب و بعد از هر مدرسه دو کلاس و بعد در هر مدرسه یک کلاس به صورت خوشه ای به عنوان گروه آزمایش به تعداد 50 نفر و یک گروه به عنوان کنترل به تعداد 50 نفر انتخاب شد.کلاس طبق روال معمول برگزار گردید در گروه آزمایش از تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات به مدت دو ماه و در گروه کنترل، از آموزش سنتی کلاسی استفاده شده است. ابزار پژوهش آزمون سنجش خلاقیت تورنس (1992) ، پرسش نامه خود کارآمدی عمومی شرر (1996) بود. داده به وسیله ی نرم افزار spss22 و با استفاده از آزمونt مستقل و رگرسیون خطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها: فناوری اطلاعات و ارتباطات،خلاقیت،خود کارآمدی

M.A. Thesis:

Tasyrfnavry information and communication creativity attend training Vkhvdkaramdy Arabic

The purpose of this study was to investigate the information and communication technology on the creativity and efficiency of Arabic language on 7th grade girl students in Sabzevar. The research was carried out using a semi-experimental, pre-test, post-test, and control group. The statistical population of the study was all female students of Sabzevar's seventh grade in the years 1995-96. For sampling, a multistage classical method was first selected from two girls of Sabzevar-I of the two schools randomly selected, and after each school two classes and then in each school a class was clustered as a test group of 50 in the test group The impact of information and communication technology has been used for two months and in the control group of the traditional teaching class. The Torrance Creativity Research Tool (1992) was a general Sherer self-efficacy questionnaire. Data were analyzed by SPSS software, using independent and linear regression tests.

Keywords: : Information and Communication Technology , Creativity, Efficacy