دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: فهیمه چشمی مقدم، ۱۳۹۶

بررسی تطبیقی اعتراض شخص ثالث نسبت به بازداشت اموال درحقوق ایران و مصر

یکی از مباحث مهم در آیین دادرسی مدنی و حقوق ثبت، اعتراض ثالث نسبت به مال توقیف شده می¬باشد. پس از قطعیت احکام دادگاه¬ها و صدور اجرائیه و یا صدور قرار تأمین خواسته نیز ممکن است مال یا اموالی که در اختیار محکوم علیه یا خوانده بوده، توقیف گردد. از طرف دیگر، عملیات اجرایی ثبتی که در مورد اسناد رسمی لازم الاجرا در اداره ثبت صورت می¬گیرد، ممکن است منجر به توقیف مالی گردد. د راین موارد، گاهی اوقات اشخاص ثالث ادعای مالکیت نسبت به مال توقیف شده را می‌نمایند. در قانون اجرای احکام مدنی و آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، مقرراتی درباره اعتراض ثالث وجود دارد. باوجود این، در مقررات مربوطه، ابهاماتی وجود دارد. از جمله، ماهیت تصمیم اتخاذی درباره اعتراض ثالث، قابلیت یا عدم قابلیت تجدیدنظرخواهی از تصمیم اتخاذی و مرجع صالح برای رسیدگی به این اعتراضات. موارد مذکور در این پایان نامه مورد بررسی قرار گرفته و همچنین با حقوق کشور مصر که دارای حقوقی پویا در بین کشورهای اسلامی می‌باشد مورد تطبیق قرار گرفته تا مشابهت‌ها و مفارقت‌های حقوق دو کشور در زمینه¬ی مذکور در جهت پویا نمودن حقوق کشورمان بیان گردد.

کلیدواژه‌ها: اعتراض، ثالث، اجرا، توقیف

M.A. Thesis:

A comparative study of third-party protest against the imprisonment of Iranian law and the Egyptian property

One of the important issues in the civil procedure and registration rights is a third-party protest against the confiscated property. The uncertainty of court rulings and the issuance of executive orders or issuance of requests for supply may also be the property of Property that has been convicted or read. On the other hand, the executive operation of the registry in The case of official documents required at the registration office may lead to financial arrest. At These cases sometimes involve third parties claiming ownership of the property seized. In law The enforcement of civil and procedural regulations and the implementation of the provisions of the relevant official documents, regulations on third party protest has it. However, there are ambiguities in the relevant provisions. Including, the nature of the decision to protest Thirdly, the capability or inability of a review of the decision and the competent authority to address this Protests The items mentioned in this thesis are examined and also with the rights of the Egyptian state which has Dynamic law among Islamic countries has been applied to bring similarities and interests of the law The two countries in this regard are to express the dynamics of our country's rights.

Keywords: Protest, third, execution, seizure