دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: سید مرتضی ایزی، ۱۳۹۶

اثر زمان و مقدار مصرف نیتروپروساید سدیم بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم در شرایط شور

به‌منظور بررسی اثرات زمان و مقادیر مختلف مصرف سدیم نیتروپروساید بر عملکرد کمی و کیفی گندم، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل با طرح پایه بلوک کامل تصادفی در سه تکرار در سال زراعی 95-1394 در مزرعه‌ای در روستای ایزی از توابع شهرستان سبزوار انجام شد. فاکتورهای موردبررسی مقدار مصرف سدیم نیتروپروساید (0، 5/0، 1 و 5/1 میلی مو لار) و زمان مصرف (پنجه‌زنی، خوشه دهی و پنجه‌زنی + خوشه دهی ) بود. نتایج آزمایش نشان داد که محلول‌پاشی در دو مرحله پنجه‌زنی+ خوشه‌دهی سبب تولید بالاترین تعداد سنبلچه در هر سنبله، تعداد دانه در خوشه، وزن هزار دانه، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت شود درحالی‌که بالاترین ارتفاع نهایی گیاه، تعداد پنچه بارور در هر بوته در محلول‌پاشی SNP در مرحله پنجه‌زنی مشاهده شد. افزایش غلظت مصرفی SNP به 5/1 میلی مو لار در مقایسه با شاهد سبب افزایش 46/15 درصد ارتفاع نهایی گیاه، 04/10 درصدی تعداد پنجه بارو، 21/21 درصدی تعداد سنبلچه در سنبله، 67/42 درصدی تعداد دانه در سنبله، 81/17 درصدی عملکرد دانه، 48/15 درصدی عملکرد بیولوژیکی و 44/44 درصدی وزن هزار دانه داشت. درمجموع نتایج نشان داد که دو مرحله محلول‌پاشی در مرحله پنجه‌زنی + خوشه‌دهی و با غلظت 5/1 میلی مو لار بالاترین عملکرد دانه را تولید کرد.

کلیدواژه‌ها: تنش شوری، گندم، سدیم نیتروپروساید، محلول پاشی.

M.A. Thesis:

The Effect of time and amount of sodium nitroprusside on yield and yield components of wheat in saline condition

To evaluate the effect of time and amount of foliar application of Sodium nitroprusside (SNP) on yield and yield components of Wheat under salt stress a factorial experiment in completely randomized design with three replications was conducted in Privat farm in Izi village (Sabzevar, Razavai Khorasan). Factors were Sodium nitroprusside time application (tillering, earing and tillering + earing) and SNP concentrations (0, 0.5, 1 and 1.5 mM). The result showed that two times foliar application at tillering + earing stage had the highest spikelet per spike, seed per spike, seed weight, seed yied, biological yied and harvest index whereas the maximam plant height and tiller per plant was observed in SNP application at tillering satge. Increasing SNP concentration with 1.5 mM increased 15.46% planr height, 10.04% tiller per plant, 21.21% spikelet per spike, 42.67% seed per spike,17.81% seed yield 15.48% biological yied and 44.44% harvest index compeard control. Overall, SNP application at tillering+earing ntaye with 1.5mm dose was achived the heihet seed yied.

Keywords: Foliar application, salt stress, Sodium nitroprusside, Wheat