دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: تکتم توانگر، ۱۳۹۵

وظایف و اختیارات والدین در تربیت کودک در حقوق ایران و اسناد بین المللی

حقوق انسانها در تمام دوران زندگی بشر همیشه مورد توجه بوده است، افراد سعی دارند تا به بهترین نحو به این حقوق دست پیدا کنند و از آن استفاده ببرند. در این بین افرادی به نام کودکان وجود دارند که به تنهایی نمی‌توانند از حقوق خود دفاع و از آن استیفا نمایند. آنان به واسطه محدودیت‌های طبیعی و اجتماعی بیش از سایر اقشار جامعه آسیب‌پذیر بوده و خطرهای جسمی، روحی و تربیتی آنها را تهدید می‌نماید. این قانون‌گذار، والدین و سازمان‌های بین‌المللی هستند که باید از حقوق کودک دفاع و امکان اجرای مطلوب و همچنین ضمانت اجرای آن را فراهم آورند. یکی از نیازهای اساسی والدین و مربیان در امر تربیت و پرورش اخلاقی کودکان، برقراری ارتباط سالم با آنهاست.ارتباط صحیح بین پدر و مادر و روابط سالم آنان با کودکان، اولین و مهمترین زمینه رشد و پرورش اخلاقی نونهالان است.اساس تربیت سالم فرزندان جامعه، بستگی کامل به سلامتی خانواده دارد و سلامتی خانواده مستلزم ارتباط سالم بین اعضای خانواده است. پدر و مادر مسئول سلامت و رشد جسمی و روحی و مهم ترین عامل سعادت و یا شقاوت فرزندان خود هستند، هر چه آنها در این زمینه سرمایه گذاری و تلاش بیشتری کنند نتیجه و ثمر آن را در آینده بیشتر خواهند دید.حساس ترین وظیفه پدر و مادر در برابر فرزندانشان، تربیت صحیح آنان است.

کلیدواژه‌ها: کلیدواژه : کودکان ، والدین ، حقوق کودکان ، تربیت ، وظایف و اختیارات

M.A. Thesis:

Duties and Free will of parents in the upbringing of children in Iranian law and international instruments

Human rights of all human life has always been about people trying to find the best way to achieve these rights and use them. In the meantime, people in the name of children who alone can defend their rights and have not advocated. Due to their natural and social constraints than other vulnerable segments of society and the dangers physical, emotional and educational threatens them. The legislators, parents, and international organizations that defend the rights of the child should be able to provide optimal performance and also guarantee its implementation One of the basic needs of parents and educators in the moral education of children, establishing a healthy relationship with the right Nhast.artbat healthy relationships between parents and their children, first and foremost moral foundation for the development Toddlers Ast.asas healthy upbringing of children , depends entirely on family health and family health requires a healthy relationship between family members. mothers against their children proper education for them

Keywords: Keywords: children, parents, child rights, training, duties and powers