دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: نصراله اکبرزاده، ۱۳۹۶

بیش اطمینانی مدیریت و ساختار سرمایه

تحقیق حاضر رابطه ی بیش اطمینانی مدیریت و ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی می کند. متغیر مستقل؛ بیش اطمینانی مدیریت ومتغیرهای وابسته؛ نسبت کل بدهی به کل دارایی ها؛ نسبت کل بدهی به کل حقوق صاحبان سهام؛ نسبت بدهی کوتاه مدت به کل دارایی ها؛ نسبت بدهی بلند مدت به کل دارایی ها می باشد. روشی که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است از نظر نوع، پس رویدادی و از نظر نوع روش آماری آزمون فرضیه ها، روش تحلیل همبستگی استفاده شده است. به منظور آزمون فرضیه هـا و دسـتیابی بـه نتـایج نیـز، از نمونه هایی شامل 103 شرکت در بازة زمانی سال های 1391 تا 1395 و رگرسیون چند متغیـره در مجموعة داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشـان مـی دهـد که : 1 ) بین بیش اطمینانی مدیریت با نسبت کل بدهی به کل دارایی ها رابطه ی معناداری وجود دارد. واین رابطه معکوس است، لذا اگر بیش اطمینانی مدیریت افزایش یابد؛ نسبت کل بدهی به کل دارایی ها کاهش می یابد. 2 ) بین بیش اطمینانی مدیریت با نسبت کل بدهی به کل حقوق صاحبان سهام رابطه ی معناداری وجود دارد. واین رابطه معکوس است، لذا اگر بیش اطمینانی مدیریت افزایش یابد؛ نسبت کل بدهی به کل حقوق صاحبان سهام کاهش می یابد. 3 ) بین بیش اطمینانی مدیریت با نسبت بدهی کوتاه مدت به کل دارایی ها رابطه ی معناداری وجود دارد. واین رابطه معکوس است، لذا اگر بیش اطمینانی مدیریت افزایش یابد؛نسبت بدهی کوتاه مدت به کل دارایی ها کاهش می یابد. 4 ) بین بیش اطمینانی مدیریت با نسبت بدهی بلندمدت به کل دارایی ها رابطه ی معناداری وجود دارد. واین رابطه مستقیم است، لذا اگر بیش اطمینانی مدیریت افزایش یابد؛ نسبت بدهی بلندمدت به کل دارایی ها افزایش می یابد.

کلیدواژه‌ها: بیش اطمینانی مدیریت؛ ساختار سرمایه؛نسبت کل بدهی به کل دارایی ها؛ نسبت کل بدهی به کل حقوق صاحبان سهام

M.A. Thesis:

more confident management and capital structure

The present research studies the relationship between the reliability of management and capital structure in Tehran Stock Exchange. Independent variables; More management reliability based on the indicator of capital expenditure; Asset growth index; Asset ratio; Total debt to total assets; Total debt ratio to total equity; Short-term debt ratio to total assets; Long-term debt ratio Total assets. The method used in this research has been used for the type, post-event and in terms of the type of statistical test of the hypotheses test, the correlation analysis method has been used. In order to test the hypotheses and obtain the results, samples from 103 companies in the period between 2012 and 2016 and the multivariate regression have been used in the combined data set. The results of the research show that: 1) There is a significant relationship between the greater the management's reliability with the total debt ratio to total assets. And this relationship is inverse, so if more management confidence increases, the total debt ratio is reduced to total assets. 2) There is a significant relationship between more management's certainty with total debt to total equity. And this relationship is inverse, so if more management confidence increases, the ratio of total debt to total equity is reduced. 3) There is a significant relationship between the more management's trust with the short-term debt ratio to total assets. And this relationship is inverse, so if more management confidence increases, the ratio of short-term debt to total assets decreases. 4) There is a significant relationship between the higher level of management's trust and the long-term debt ratio to total assets. And this relationship is straightforward, so if more management confidence increases, the long-term debt ratio will increase to total assets.

Keywords: More management confidence; capital structure; total debt ratio to total assets; total debt ratio to