دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: سید محمد محرابیان فر، ۱۳۹۶

مقایسه سبک های دفاعی روانشناختی زندانیان مرد دارای سابقه اعتیاد و فاقد سابقه اعتیاد شهرستان سبزوار

هدف از پژوهش حاضر مقایسه سبک های دفاعی روان شناختی زندانیان مرد دارای سابقه اعتیاد و فاقد سابقه اعتیاد شهرستان سبزوار بود. روش تحقیق مورد استفاده توصیفی، از نوع علی- مقایسه ای بوده است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه زندانیان مرد شهرستان سبزوار در سال 1396 به تعداد 800 نفر بود. حجم نمونه نیز 120 نفر مرد (60 نفر دارای سابقه اعتیاد و60 نفر فاقد سابقه اعتیاد) را شامل شده بود. در این تحقیق برای افزایش اعتبار بیرونی فضای نمونه در هر گروه 60 نفر لحاظ گردیده بود. روش نمونه گیری، روش تصادفی ساده بود. روش گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای و میدانی بوده و ابزار مورد استفاده پرسش نامه استاندارد سبک های دفاعی روان شناختی اندروز و همکاران بوده است. پایایی پرسش نامه با استفاده از روش کرونباخ و روایی ابزار با روش محتوایی مورد تأیید قرار گرفته بود. در تحقیق حاضر جهت تحلیل داده ها از ابتدا شاخص های توصیفی مربوط به داده های پژوهش ارائه شده بود و سپس به تحلیل استنباطی داده ها و تصمیم گیری در خصوص تایید یا رد فرضیات مطرح شده پرداخته شده بود. به منظور بررسی فرضیه های تحقیق از آزمون های کلموگروف-اسمیرنف و t نمونه های مستقل استفاده شده بود. براساس نتایج حاصل از فرضیات تحقیق، زندانیان دارای سابقه اعتیاد از میانگین سبک های دفاعی رشدنایافته بالاتری نسبت به زندانیان فاقد سابقه اعتیاد برخوردار بوده اند که این تفاوت معنادار بوده است. زندانیان فاقد سابقه اعتیاد از میانگین سبک های دفاعی رشدیافته بالاتری نسبت به زندانیان دارای سابقه اعتیاد برخوردار بوده اند که این تفاوت معنادار بوده است. تفاوت معناداری میان دو گروه زندانیان دارای سابقه اعتیاد و فاقد سابقه اعتیاد از نظر سبک های دفاعی نوروتیک وجود نداشته بود.

کلیدواژه‌ها: سبک های دفاعی روان شناختی، زندانیان دارای سابقه اعتیاد، زندانیان فاقد سابقه اعتیاد

M.A. Thesis:

comparison of psychological Defensive Styles in male prisoners with a history of addiction and without a history of addiction in sabzevar

The purpose of this study was to compare the psychological defensive styles of male prisoners with a history of addiction and without a history of addiction in Sabzevar. The research method was descriptive, causal-comparative. The statistical population of this study consisted of all 800 male prisoners with a history of addiction and without a history of addiction in the city of Sabzevar in 1396. The sample size included 120 men (60 had a history of addiction and 60 had no history of addiction). In this research, 60 people were included in each group for increasing the external credibility of the sample space. Sampling method was simple random method. Data gathering method was library and field method and the tools used in the standard questionnaire were Andrews et al. The reliability of the questionnaire was confirmed by Cronbach's method and the validity of the tool was confirmed by the content method. In the present study, for data analysis, descriptive indexes related to the research data have been presented from the outset and then the inferential analysis of the data and the decision to approve or reject the hypotheses have been discussed. To investigate the research hypotheses, Kolmogorov-Smirnov tests and t independent samples have been used. Based on the results of the research hypotheses, prisoners with a history of addiction had a higher mean of immature defensive styles Compared to prisoners without a history of addiction. This difference was significant. prisoners without a history of addiction had a higher mean of mature defensive styles Compared to prisoners with a history of addiction. This difference was significant. There was no significant difference between the two groups of prisoners with a history of addiction and without a history of addiction in neurotic defensive styles existed.

Keywords: psychological defensive styles, Male prisoners with a history of addiction, Male prisoners without