دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: محمد حسین مهرزاد، ۱۳۹۶

رابطه بین هوش فرهنگی وابعاد شخصیتی مدیران با سلامت سازمانی در آموزش وپرورش جغتای

هدف این پژوهش پیش بینی رابطه بین هوش فرهنگی و ابعاد شخصیتی مدیران با سلامت سازمانی در اداره آموزش و پرورش جغتای در سال 96-95 می باشد.این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش و ماهیت توصیفی همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق را کلیه کارکنان آموز ش و پرورش شهرستان جغتای تشکیل می دهند.در این پژوهش 3 پرسشنامه استاندارد هوش فرهنگی( وین داین و آنگ) و پرسشنامه استاندارد سلامت سازمانی (مایلز) و پرسشنامه ابعاد شخصیتی (نئو) که بین 502 نفر از اعضا جامعه مورد بررسی به روش تصادفی طبقه ای بین 218 نفر نمونه (با استفاده از جدول مورگان ) توزیع گردید. اطلاعات حاصل از پرسشنامه در محیط نرم افزاری SPSS با اعمال آزمون های آماری رگرسیون، ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس استفاده شد یافته ها نشان داد؛ بین متغیرهای هوش فرهنگی و ابعاد شخصیتی مدیران با سلامت سازمانی در اداره آموزش و پروش جغتای رابطه وجود دارد.بین مولفه های هوش فرهنگی با سلامت سازمانی در اداره آموزش و پرورش جغتای رابطه وجود دارد.هم چنین بین ابعاد شخصیتی مدیر با سلامت سازمانی در اداره آموزش و پرورش جغتای رابطه وجود دارد. بین مشخصات دموگرافیک (جنسیت، تاهل، مدرک) با هوش فرهنگی رابطه مستقیم و معنی دار وجود دارد.بین مشخصات دموگرافیک (سن، جنسیت، تاهل، مدرک) با ابعاد شخصیتی مدیر رابطه مستقیم و معنی دار وجود دارد.بین مشخصات دموگرافیک (سن ، جنسیت، تاهل، مدرک) با سلامت سازمانی رابطه مستقیم و معنی دار وجود دارد

کلیدواژه‌ها: هوش فرهنگی،ابعاد شخصیتی مدیر، سلامت سازمانی

M.A. Thesis:

The relationship between cultural intelligence and organizational Baslamt managers' personality dimensions in education Chaghatay

The purpose of this study was to predict the relationship between cultural intelligence and personality dimensions of managers with organizational health at the Department of Education of Joghatay city in 2016-2017. This research, in terms of purpose is practical and in terms of method and nature is descriptive correlations. The statistical population of this research is all the employees of education department in the city of Joghtay. In this study, three standard questionnaires of cultural intelligence (Vienna Deyn and Ang) and organizational health questionnaire (Miles) and Personality Dimensions Questionnaire (NEO) were used. This survey was conducted among 502 members of the community by stratified random sampling method from 218 individuals (using the Morgan table). Collected Data from questionnaires were analyzed in SPSS software by applying regression, Pearson correlation coefficient, and analysis of variance. Results showed that: There is a relationship between cultural intelligence variables and personality dimensions of managers with organizational health in the department of Education of Joghatay city. There are significant relationships between the components of cultural intelligence and organizational health in the education department of Joghtay city. Also, there is a relationship between the personality dimensions of the manager with organizational health in the education department of Joghtay city. There is a direct and meaningful relation between demographic characteristics (gender, marriage, degree) with cultural intelligence. There is a direct and meaningful relationship between demographic characteristics (age, gender, marriage, degree) with the manager's personality dimensions. with

Keywords: Cultural Intelligence, Personality Dimensions of Manager, Organizational Health