دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

رساله‌ی دکتری: حسنیه نجات زاده عیدگاهی، ۱۳۹۵

مدرنیسم در آثار ابو تراب خسروی و شهریار مندنی پور

چکیده تعمق بر بنیان های تئوریک داستان نویسی مدرن و متون مدرنیستی، مشعر بر این مطلب است که برخی از این متون، قابلیت برجسته سازی شاخصه های نوینی از گرایش مدرنیسم در ادبیات را دارند که ارتباطی تنگاتنگ با بن مایه و موتیف داستان دارد. مؤلفه هایی چون وصف مدرنیستی، زمان ذاتی، اندیشه انتزاعی، گفت و مان انتزاعی، زاویه دید انتزاعی و تنفر از زمان تقویمی. برخی از مؤلفه های مدرنیستی تاکنون فقط به صورت نظری تحلیل شده اند، در صورتی که توانش نمود و برجسته سازی آن ها در روایت های مدرنیستی حائز اهمیت است که در این پژوهش به آن پرداخته می شود. شاخصه هایی چون نویسنده تبعی، خواننده تلویحی برجسته نمایی شی ء، برتری تصویر بر توصیف و حادثه، برجسته نمایی مفاهیم ادبیات احتضار، تمایل به ویران شهر به جای آرمان شهر، منطق پلیسی و ترس از افشای راز، مطلق زدایی و عدم توازن، خود دریافت گرایی واقع گرایانه و خود پرسش گری مدرنیستی. مداق? مجموعه آثار ابوتراب خسروی و شهریار مندنی پور از منظر شاخصه های ذکر شده و چند مؤلفه ی اساسی دیگر تمهیدی است برای بازنمایی روشن تر و دقیق تر ژرف ساخت داستان های آن ها برای مخاطب. روایت های مدرنیستی در این پژوهش (به شیوه ی تحلیلی – توصیفی) بررسی شده و در ضمن معرفی و تحلیل هر مؤلفه، از متن روایت ها، یک یا چند نمونه عینی به عنوان شاهد آورده شده است. نتایج این بررسی، نشان می دهد ابوتراب خسروی و شهریار مندنی پور نویسندگانی تکنیک محور هستند و شاخصه های مدرنیستی برجسته ای که رابطه ای ظریف با بن مایه داستان هایشان دارد، در روایت های آن ها مکتوم است که از این منظر نیاز به تفحص بیشتر در این زمینه را می طلبد.

کلیدواژه‌ها: ابوتراب خسروی، شهریار مندنی پور، مدرنیستی، مؤلفه، شاخصه، انتزاعی.

Ph.D. Dissertation:

Modernism in the Works of Abu Turab Khosravi and Shahriar Mondanipor

Abstract Study of the theoretical foundations of modern fiction and modernist texts shows the fact that some of these texts constitute foregrounding specific new features of trends of modernism in literature closely related to the theme and motif. Components such as modernist description, inherent time, abstract thought, abstract discourse, abstract viewing angle and hatred of chronological time. Some modernist components have only been theoretically analyzed, while the competence of their presence and foregrounding them in the modernist narrations is important that is addressed in the current paper. Factors such as the consequential author, foregrounding the artifacts implied reader, superiority of image on description and incident, foregrounding moribund literary concepts, tend to destroy the city instead of utopia, police logic and fear of the secret reveled, the absolute deregulation and lack of balance, realistic self perception and modernist self questioning. Study of Abu Turab Khosravi and Shahriar Mondanipor works from afore mentioned features and a few other basic components is a tool for clearer and more accurate representation of the deep structure of the story for the audience. The current paper investigated modernist narratives in an analytical- descriptive method. The paper provides one or more concrete example in addition to introducing and analyzing each component of narrative text. The results show Abutorab Khosravi and Shahriar Mondanipor do techniques driven writers with hidden outstanding modernist characteristics constitute delicate relationship with the motif of their stories; their narratives require to be more explored in this context.

Keywords: Abu Turab Khosravi, Shahriar Mondanipor, modernist, components, features, abstract