دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: ازاده صدیقی علمداری، ۱۳۹۵

بررسی حقوق زنان در قوانین بعد از انقلاب اسلامی

در این پایان نامه به بررسی تحولات حقوق زنان در ایران پس از انقلاب اسلامی می پردازیم. به همین منظور به بررسی تحولاتی که پس از انقلاب اسلامی در زمینه حقوق زنان رخ داده است، پرداخته و حقوق زنان در قبل و بعد از انقلاب، تغییرات و تحولات جدی و بنیادین در مورد وضعیت زنان گردیده که البته انقلاب اسلامی نقش بسزایی در عرصه اجتماعی و ... با توجه به نقش مادری و تربیت فرزندان داشته است. در این پژوهش تحولات حقوق زنان در سه حوزه مدنی، قضایی و کیفری به شکل جداگانه مورد بررسی قرار گرفته علاوه بر اینکه به این موارد به طور تفصیل پرداخته به مستندات فقهی هم توجه شده تا نشان داده شود که این تغییرات انجام شده در جهت تطبیق با قوانین و دستورات اسلامی بوده و تحولاتی که در زمینه حقوق زنان پس از انقلاب اسلامی ایجاد شده به معنای رفع تمام مشکلات آن¬ها نیست. چرا که عدم شناخت دقیق از نیازها و بی‌توجهی نسبت به تحولات اجتماعی این حوزه‌ها و همچنین متناسب توزیع نکردن منابع و امکانات در عرصه اجتماعی و فرهنگی و ... امروزه از مشکلاتی است که قطعاً با برنامه‌ریزی قابل حل خواهد بود.

کلیدواژه‌ها: حقوق عمومی، حقوق خصوصی، قانون مدنی، قوانین حقوقی، حقوق زنان

M.A. Thesis:

Evaluation of women's Regulation the Iran

This study examined the developments of women's rights in Iran after the Islamic Revolution. Therefore, in this study the changes that have occurred since the Islamic Revolution on women's rights, addressed Therefore, in this study the changes that have occurred since the Islamic Revolution on women's rights, addressed. In this study, changes in three areas of women's rights, civil, and criminal justice are examined separately in addition to those discussed in detail the legal documentation have been given To show that the changes made in order to comply with Islamic rules And developments in the field of women's rights created after the Islamic Revolution meanings not fix all the problems. Because the lack of understanding the needs and neglect the areas of the social change. As well as non-proportional distribution of resources in the field of social and cultural problems today The plan will be definitely solved.

Keywords: Public law, private rights, civil law, the rule of law, women's rights