دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: محمدرضا میرزایی، ۱۳۹۶

بررسی رابطه جو سازمانی و کیفیت زندگی کاری با بهره وری کارکنان آموزش پرورش سبزوار

پژوهش حاضر با هدف ّبررسی رابطه جو سازمانی و کیفیت زندگی کاری با بهره‌وری کارکنان آموزش و پرورش شهرستان سبزوار انجام شده است. پژوهش حاضر از بعد هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی – پیمایشی می‌باشد. گردآوری اطلاعات، آمیزه¬ای از روش¬های تحقیق کتابخانه¬ای و میدانی می‌باشد. جامعه آماری حاضر، کلیه کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان سبزوار می‌باشد که تعداد آن‌ها 150 نفر می‌باشد. با توجه به جدول مورگان، حجم نمونه تعداد 108 نفر می‌باشد که به‌صورت تصادفی بین آن‌ها توزیع گردید. داده¬ها توسط آزمون¬های توصیفی و استنباطی(همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه) و به کمک نرم‌افزار spss مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. پژوهش مبنی بر این است که بین جو سازمانی و ابعاد آن و بهره‌وری کارکنان در اداره آموزش و پرورش شهرستان سبزوار رابطه معناداری وجود دارد. همچنین بین کیفیت زندگی کاری و ابعاد آن و بهره‌وری کارکنان در اداره آموزش و پرورش شهرستان سبزوار رابطه معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها: جو سازمانی، کیفیت زندگی کاری، بهره‌وری

M.A. Thesis:

Examine the relationship between organizational climate and quality of work life and productivity of employees of Education Department of Sabzevar city

The purpose of this study was to investigate the relationship between organizational climate and quality of working life with the productivity of education staff in Sabzevar city. The present research is a descriptive-survey method. Data collection is a combination of library and field research methods. The statistical population of this study is all employees of Sabzevar County Education Department, whose number is 150 people. According to Morgan's table, the sample size is 108 people who were randomly distributed among them. Data were analyzed by descriptive and inferential tests (Pearson correlation and multiple regression) using SPSS software. The research suggests that there is a significant relationship between organizational climate and its dimensions and employee productivity in the education department of Sabzevar. Also, there is a significant relationship between the quality of working life and its dimensions and staff productivity in the education department of Sabzevar.

Keywords: organizational climate, quality of working life, productivity