دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: علیرضا شجیعی، ۱۳۹۶

بررسی حقوقی طرح اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا

با عنایت به گذشت بیش از سه دهه از تاریخ تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا ، ضرورت اصلاح قانون مذکور به دلایل متعددی چون وجود مشکلات عدیده درنظام بانکی کشوربا منشأ قانونی ، وجود شبهاتی درعملکرد ربوی بانک ها ، صوری شدن بخش زیادی از عقود بانکی ، عدم تناسب برخی عقود با ماهیت بانک ها وموسسات اعتباری ، برکسی پوشیده نیست . باتوجه به عدم ارائه لوایح لازم از سال 1362 تاکنون بالاخره مجلس شورای اسلامی با تشخیص این ضرورت " طرح اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا" را باقید یک فوریت درجلسه علنی مورخ 8/2/1394 تصویب وجهت بررسی به کمیسیون اقتصادی وسایر کمیسیون های فرعی ارجاع داد.طرح مذکور درشش فصل تنظیم گردیده و نسبت به قانون عملیات بانکی بدون ربا واجد تغییراتی می باشد من جمله اینکه درفصل اول برخی تغییرات درتعاریف اهداف وظایف بانک ها صورت گرفته است درفصل دوم به تجهیز منابع پولی بانک ها پرداخته وضمن حفظ چارچوب فقهی قانون موجود ، واجد برخی اصلاحات ونوآوری ها درعقود بانکی است . بیشترین تغییر درفصل سوم که مربوط به تخصیص منابع بانکی با هدف ایجاد بستر اجرای صحیح عقود بانکی واصلاح انگیزه هاست ، رخ داده است وضمن معرفی برخی عقود جدید همچون مرابحه ،صلح ،اجاره به شرط قرض ، استصناع وخرید دین ، برای اولین بار به تشکیل موسسات تخصصی با نام " موسسه تخصصی مشاوره وتأمین مالی " به عنوان الگوی جدید برای ارائه تسهیلات به بنگاه های اقتصادی کوچک ومتوسط اشاره شده است درفصل چهارم وپنجم به برخی مباحث جدید من جمله بحث وصول مطالبات وتشکیل شورای فقهی درارکان بانک مرکزی پرداخته است . باعنایت به اینکه طرح پیشنهادی به منظور رفع نواقص قانون فعلی مطرح گردیده است لذادراین تحقیق ضمن بررسی نارسایی ها ، نواقص ومشکلات قانون عملیات بانکی بدون ربا وبررسی تطبیقی طرح پیشنهادی با قانون مذکور به بررسی نقاط ضعف ونیز برخی نقاط قوت طرح از منظر حقوقی من جمله ابداع وبکارگیری روش های جدیددر تجهیز وتخصیص منابع بانکی منطبق با موازین شرعی خواهیم پرداخت .

کلیدواژه‌ها: ربا، عملیات بانکی ، طرح اصلاحی

M.A. Thesis:

Legal study of amendment plan of without usury banking activities

By passage of more than three decades from the approval date of non-interest banking operation rule the above rule correction is essential on account of being fake of the most of the banking contracts and inappropriateness of some contracts with the natureof banks and credit institutes. With respect to the lack of presenting the integral bills from 1362 till present time. The islamic parliament finally approved the non-interest banking rule correction design in the plenary meeting by one urgency. Being referred to economic comissions and other subcommittees. The above design includes six chapters being qualifed some changes regarding to the banking operation rule. For example some of the definitions related to the purpose of the banks. Tasks have been changed at the first chapter. In the second chapter euipping the banks. Financial sources has been presented and some of the corrections and innorations of the banking contracts have been done containing. The jurisprudential framework of the present rule. The most of changes have been occurred in third chapter which are related to allocate the banking resources. At this chapter, some new contracts like murabahaah, peace, leased on loan condition, estesnae, and debt buy have been introdusted and the formation of the professional institutes as finacial supply consultation professional institutes have been pointed out as a new approach for presenting the facilities to the average and small economic firms. In the forth and fifth, there are some discussions focuced on the new cases like analysing the collection of the claims and forming the jurisprudential council at the pillars of the central bank. Since suggested design has been made for solving the available short comings of the present rule, so the legal short comings and problems relating to the non-interest banking operation rule have been introduced and compared with suggested design. For instance creating and using the new methods of equipping and allocating the banking resources accorde with the religious standard, are presented.

Keywords: usury –banking operation- the reform plan