دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: بی بی معصومه مرتضی ابادی، ۱۳۹۶

رابطه خودشیفتگی آشکارو پنهان با عزت نفس وخودکارآمدی فراترازاعتمادبه نفس در معلمان پایه ششم ابتدایی سبزوار

دراین پژوهش به بررسی رابطه بین خودشیفتگی آشکار و پنهان بر عزت نفس و خودکارآمدی فراتر از اعتماد به نفس در بین معلمان پایه ششم ابتدایی سبزوار پرداخته شده است این تحقیق ازنظرهدف بنیادی واز نظر روش وماهیت میدانی وهمبستگی است. جامعه آماری را همه معلمان پایه ششم ابتدایی سبزواربه تعداد137 نفرتشکیل دادند . نمونه آماری 104 نفربود که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده مطابق با جدول کرجسی ومورگان انتخاب شدند . برای گردآوری داده‌ها از چهار پرسشنامه شامل، خودشیفتگی آشکار آمز و خودشیفتگی پنهان فوق حساس راسکین و تری، عزت نفس روزنبرگ وخودکارآمدی شرر استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها ی بدست آمده با روشهای آمار توصیفی ( میانگین و انحراف استاندارد ) و آمار استنباطی ( همبستگی پیرسون ،رگرسیون چندمتغیره ،آزمون t و من ویتنی) با کمک نرم افزار spss ویراست 22 انجام شد .نتایج نشان دادکه بین خودشیفتگی آشکارو پنهان با عزت نفس و خودکارآمدی فراتر از اعتمادبه نفس در معلمان ششم ابتدایی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .همچنین نتایج نشان داد که متغیرهای پیش بین ( خودشیفتگی آشکار و پنهان )قادر به پیش بینی عزت نفس و خودکارآمدی معلمان هستند.علاوه براین یافته ها نشان دادکه بین دوجنس تفاوت معناداری در متغیرهای پیش بین و ملاک و رابطه بین آنها وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها: خودشیفتگی آشکار، پنهان، عزت نفس، خودکارآمدی فراتر از اعتماد به نفس

M.A. Thesis:

Shkarv hidden relationship between narcissism and self-esteem Vkhvdkaramdy Fratrazatmadbh-esteem in elementary teachers Sabzevar

In this study, the relationship between explicit and implicit narcissism on self-esteem and self-efficacy beyond self-confidence among the teachers of the sixth grade elementary school of Sabzevar is investigated. This study has a fundamental point of view and on the subject of method and entity is fieldwork and correlational. The statistical population includes all 137 sixth grade primary school teachers of Sabzevar. Statistical sample was 104 Who were selected using simple random sampling method in accordance with Crecy and Morgan table. The data were collected using four questionnaires including: AMES explicit narcissism questionnaire, implicit narcissism of Raisin and Terry and Rosenberg's self-esteem and Sharer's self-efficacy. Analysis of the obtained data, using software) was done by descriptive statistics method (mean and standard deviation) and inferential statistics method (Pearson correlation, multivariate regression, t and I-Whitney test). The results of spss version 22 showed that there is a positive and significant relationship between explicit and implicit narcissism of elementary sixth grade teacher of Sabzevar with their self-esteem and self-efficacy beyond self-confidence. The results also showed that the predictive variables (explicit and implicit narcissism) are able to predict self-esteem and self-efficacy of teachers. Moreover, the findings showed that between two genders there are no significant difference in the predictor, the criteria and the relationship variables.

Keywords: explicit narcissism, implicit, self-esteem, self-efficacy, self-esteem beyond self-confide