دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: حسن زارع طزرقی، ۱۳۹۶

ازدواج با فرزند خوانده از نگاه فقه و حقوق اسلامی

پیوند خانوادگی از سه راه امکان پذیر است: نسبی، سببی و رضاعی. پیوند فرزند خواندگی در هیچ کدام از پیوندهای سه گانه قرار نمی‌گیرد؛ پس در این پیوند، مسئله ارث و محرم بودن جنس مخالف (محرم از جهت حجاب و محرم از جهت حرام بودن ازدواج) مطرح نیست، لذا فقها حکم به جواز ازدواج داده‌اند. ولی می‌توان چنین بیان کرد که اگر چه ازدواج با فرزند خوانده شرعاً امکان پذیر است ولی آنچه مسلم است این است که ازدواج فقط یک مسئله شرعی نیست وبسیاری از مسائل روحی و روانی در رابطه با آن وجود دارد که باید به آنها توجه شود و عدم توجه به آن موجب آسیب‌های زیادی خواهد شد. برخی از فقهای معاصر راهکارهایی ارائه داده‌اند، برخی آنان با استناد به آیه عدم نیاز به حجاب مصطلح برای زنانی که پا به سنّی گذاشته و جاذبه جنسی ندارند، استدلال کرده‌اند که فرزندخوانده نیز همین حکم را دارد و چون رابطه عرفی پدرو مادری و فرزندی ایجاد شده است در شرایط طبیعی، وجود جاذبه‌های جنسی مفهومی ندارد، لذا اینان با یکدیگر مَحرم می‌شوند.

کلیدواژه‌ها: محرمیت، ازدواج، فرزند خوانده، فقه و حقوق.

M.A. Thesis:

Married with a child in the eyes of Islamic jurisprudence

Family link is possible in three ways: relative, by marriage and foster. Adoption link in any of the three Ganhqrar link is not so in this link, inheritance and privacy of the opposite sex (Muharram of the veil and confidant of Jhthram of marriage) is not raised, the jurists have ruled that marriage licenses. it will cause a lot of damage.For equipment and abnormal deal with this phenomenon, we must first identify the causes and roots of the problem is important, otherwise any solution with high costs, however, will remain unaffected. Some contemporary scholars have proposed solutions, some of them based on the verse does not require common veil for women who set foot on the age and sex appeal are, Have argued that adopted the same sentence and because the relationship between the parent and the child has been customary in natural conditions, There is no concept of sexual attraction, so they are with each other relative.

Keywords: Confidentiality, marriage, adoption, law and jurisprudence.