دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: علی پورمتین، ۱۳۹۵

بررسی احکام و آثار طلاق تواققی

چندی است که در برخی از محاکم خانواده رویه‏ای ناصواب در حال شک‏ل گیری است و علت آن را برخی قضات تراکم پرونده‏های وارده به شعب اظهار می‏نمایند. این محاکم از اجرای مفاد حکم طلاق توافقی خودداری می‏نمایند و متقاضی اجراء را که در این موارد غالباً زوجه می‏باشد، به تقدیم دادخواست مجدد جهت الزام زوج به ایفای تعهدات مندرج در گواهی عدم امکان سازش که به صورت توافقی صادر گشته؛ رهنمود می‏نمایند. قضات آن محاکم در اثبات ادعای خود به منطوق ماده واحد? قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28/8/1371 مجمع تشخیص مصلت نظام استناد می‏نمایند و مدعی می‏باشند، که با توجه به استفاده قانون‏گذار از عبارت «گواهی» در طلاق توافقی، آن‏چه صادر می‏شود، صرفاً یک گواهی است و مفاد آن قابلیت اجرای را ندارد و صرفاً جهت معرفی به دفترخانه جهت اجرای صیغه طلاق بر اساس قانون فوق‏الذکر را دارد و با این استدلال مشکلی بر معضلات حقوقی زنان در مراجعه به محاکم و احقاق حق می‏افزایند. در این پایان نامه به بررسی آثار و احکام طلاق توافقی می‌پردازیم.

کلیدواژه‌ها: طلاق توافقی، خانواده، نفقه، احکام فقهی و حقوقی

M.A. Thesis:

Review the provisions of the works of the divorce settlement

Social problems such as rising divorce rates and the spread anxiety among young people talk these days of mass media and the subject of many conferences and seminars around the country and many of them contain statistics are shocking. For equipment and abnormal deal with this phenomenon, we must first identify the causes and roots of the problem is important, otherwise any solution with high costs, however, will remain unaffected. In this study the causes of divorce in families pay duty personnel of the armed forces.

Keywords: Divorce, family, duty personnel, the armed forces