دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: معصومه شعبانی، ۱۳۹۵

بررسی فقهی سیره حضرت زهرا (س) در جامعه

فاطمه زهرا(س) بانویی آگاه به مبانی اسلام و آشنا به اصول اخلاقی بود. او که با آیات قران و حلاوت آن در تلاوت, تفکر و تامل خویش مانوس بود و از سیره و سخن رسول الله نسبت به اخلاقی الهیی و پسندیده آگاهی داشت, از آغاز طفولیت نمونه ای کامل و اسوه ای برجسته برای همگان بود. اطلاعات بیکران آن پاک بانو نسبت به ارزشهای اصیل اخلاق و آداب و شناخت ژرف اخلاقیات به عنوان بخش عظیمی از معارف دین در چهره ها و نمودهای گوناگون, نگاهی همه سویه و پر وسعت در این باره به وی بخشیده بود, به گونه ای که در سیره و سخن او, دهها نکته درس آموز و معرفت آفرین دیده می شود که برای شیفتگان تهذیب و تربیت ره توشه هایی ارزشمند و جاودان خواهد بود. سیره حضرت فاطمه (س) از یک سو به جهت انتساب ایشان به عنوان دختر خاتم پیامبران(ص) , همسر امامت و مادر ولایت و از سوی دیگر برجستگی های شخصیتی که در وجود ایشان دیده می شود و ایشان به عنوان یک الگو مطرح می سازد, حائز اهمیت است . علاوه بر آن که جنبه هایی از شخصیت ایشان که به شئون انسانیت باز می گردد, الگویی برای تمامی انسان ها اعم از زن و مرد است, سیره حضرت در ابعاد مختلف فردی و اجتماعی هر چند به صورت اندک در تاریخ آمده است, اما توجه به هر کدام از وقایع نقل شده, از زاویه های مختلف اعتقادی, اخلاقی و عملی, ابعاد مختلفی از زندگی این شخصیت را برای ما آشکار می سازد که در این پژوهش به عنوان نمونه تنها به برخی از شاخصه های اجتماعی ایشان نمود, اشاره می گردد.

کلیدواژه‌ها: سیره , حضرت زهرا(س) , سیره اخلاقی , سیره اجتماعی , سیره سیاسی

M.A. Thesis:

the examination biography of hazrat zahra in the community

Fatemeh Zahra (SA) conscious lady familiar with the principles of Islam and moral principles. His recited the verses of the Quran and its sweetness, and the Sire and was familiar thinking and his ruminations about the Prophet of God and good ethics was aware, from early childhood was a perfect example and role model highlighting to everyone. She spoke, dozens entrepreneurs have seen that lesson and knowledge is valuable and eternal devotee of purification and education would be baggage. Prophet Hazrat Fatima (SA) on the one hand to this assignment as the daughter Seal of the Prophet (PBUH), I mam wife and mother and the provinces that are the marks of their character is seen and raises them as a template,it is important.In adition to the aspects of his character that dates back to the dignity of humanity, an example for all people, both men and women Prophet Muhammad in different personal and social dimensions as small thoygh come on, but pay attention to any of the events narrated, from different angles doctrinal, moral and practical, different aspects of the life this character reveals ti us that the this study, for example, only some of their social characteristiss, she pointed out.

Keywords: Muhammad, Hazrat Zahra (SA), ethical behavior, social behavior, political behavior