دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: محبوبه رمضانی، ۱۳۹۶

کارکردالگوی خانواده مسلمان در پیشگیری از جرم

خانواده مقدس ترین و مهم¬ترین نهاد اجتماعی پرورش کودک است که می¬تواند تجلی¬گاه صعود یا پرتگاه نزول فرد باشد. شخصیت انسان هنگام رشد در واقع زاییده دوران کودکی است. پیشگیری از جرم وظیفه یک نهاد نیست بلکه تکلیف همگانی برای داشتن زندگی مطلوب است؛ والدین با ایجاد جوی مثبت و صمیمی و قانون مدار تا حد زیادی از وقوع جرم جنایت فرزندان جلوگیری می کند. خانواده از نخستین نظامهای عمومی و جهانی است که وجود آن برای رفع نیازمندی های حیاتی و عاطفی انسان و بقای جامعه، ضرورت دارد و از همه نهادهای اجتماعی طبیعی تر است.اما تاریخ بشر نشان دهنده آن است که جرم، جزء جدایی ناپذیر جوامع انسانی می باشد و در بستری چون خانواده، این کوچک¬ترین نهاد اجتماعی، می¬تواند به منصه ظهور برسد. والدین در محیط خانواده نخستین کسانی هستند که بر خلق و خوی فرزندان تاثیر می گذارند. آن¬ها با برخوردها و حرکات و سکنات خود پایه های فضائل یا رذایل را در نهاد فرزندانشان نهادینه می سازند و زمینه های شکل گیری حالات و کمالات اخلاقی حمیده یا رذیله را فراهم می کنند. وقتی که درباره¬ی آسیب های اجتماعی مطالعه می کنیم سرمنشا آن را در خانواده می یابیم. بنابراین می توان گفت انسان های سالم و رشدیافته در خانواده های سالم پرورش می یابند و آسیب های اجتماعی گوناگون از خانواده های ناسالم سرمنشا می گیرد و این نکته آنقدر حائز اهمیت می باشد که سال 1994 از سوی سازمان یونسکو به عنوان سال جهانی خانواده نام¬گذاری شد. با این همه کارکردهای الگوی خانواده مسلمان بی گمان می¬تواند در پیشگیری از جرم و جنایت موفق عمل نماید.

کلیدواژه‌ها: الگوی اسلامی، آسیب های اجتماعی،خانواده، جرم، نظام های اجتماعی

M.A. Thesis:

function of islamic muslim family in crime prevention

Family is the holiest and the most general social institution in which the child may be brought to ascent or to be leaded to descent. Parents by providing a positive, sincere and constitutional atmosphere can strongly prevent their children from committing a lot of crimes. While growing up, actually the character of human being is originated from his character during childhood. The family is the first system of a public institution and the world which can meet the vital and emotional needs of the human being and survive the society. It is more natural and more insider than all social institutions. However crime which human history indicates that it is an integral part of human societies can appear in the context of the family the smallest social institution. Parents in the family are the first ones who can effect on the mood of children. They institutionalize the foundations of virtues and vices in their children by their behaviors and their deeds and they strive the way to from moral habits acute or vices. When we explore about social problems we can see the role of family therefore we can conclude the healthy and civilized people grow in healthy families and a variety of social damage originate from unhealthy families. This is so important that the year 1994 was named as the international year of the family by unsecond. Nevertheless it is no doubt that the functions of a Muslim family as a pattern can succeed in pursuit of crime.

Keywords: Family، Crime ، Social Institution ،Social Damage ،Islamic Pattern